ПРИНЦИП "ЕСТОПЕЛЬ" ЧИ ДОКТРИНА VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ

Автор(и)

  • Світлана Рабовська Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-14

Ключові слова:

принцип "естопель", матеріальний естопель, процесуальний естопель, доктрина venire contra factum proprium, зловживання правами, принцип добросовісності

Анотація

Досліджено історію виникнення правила естопель як продукту англійського права справедливості, його сутнісні характеристики, види й підстави для застосування. Проаналізовано рішення українських судів, в яких використано доктрину, на підставі чого зроблено висновок про відсутність законодавчого врегулювання такого нормозастосування, а також некоректність звернення до англійського аналогу. З метою протидії зловживанню правами запропоновано повернутись до історично адаптованої доктрини venire contra factum proprium – з урахуванням доктрини західної традиції континентального права розглядати взаємини як угоду, використовуючи естопель для випадків, що не можуть розглядатись як угода. Зазначено, що використання доктрини естопель передбачає його законодавче унормування. Зроблено висновки, що імплементація інститутів англійського права є важливим кроком збагачення інструментарію української практики щодо протидії зловживанню правами. Утім, імплементація повинна мати законодавче унормування, бути доктринально обґрунтованою та не обходити історично адаптовані конструкції, здатні виконувати аналогічні функції.

Посилання

Список використаних джерел

Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 15.01.2023 р.).

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text (дата звернення 19.01.2023 р.).

Рішення у справі "Хохліч проти України" (Заява № 41707/98) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=681 (дата звернення 18.01.2023 р.).

Ухвала Конституційного Суду України від 08 листопада 2016 р. № 70-у/2016 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національної асоціації адвокатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 45, 46 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 15 Цивільного процесуального кодексу України в контексті положень частини першої статті 55 Конституції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ccu.gov.ua/docs/1944 (дата звернення 19.01.2023 р.).

Постанова Верховного Суду від 13 листопада 2018 р. у справі № 910/19179/17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78022499 (дата звернення 15.01.2023 р.).

Постанова Верховного Суду від 22 травня 2019 р. у справі № 234/3341/15-ц. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82419646 (дата звернення 23.01.2023 р.).

Постанова Верховного Суду від 15 квітня 2020 р. у справі № 490/12988/14-ц. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88833336 (дата звернення 17.01.2023 р.).

Постанова Верховного Суду від 03 червня 2020 р. у справі № 318/89/18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89675396 (дата звернення 23.01.2023 р.).

Окрема думка суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду В. І. Крата та В. І. Журавель щодо постанови від 22 серпня 2018 р. у справі № 596/2472/16-ц. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76103211 (дата звернення 23.01.2023 р.).

Окрема думка суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду В. І. Крата та В. І. Журавель від 16 січня 2019 р. щодо постанови у справі № 479/127/16-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79250376 (дата звернення 20.01.2023 р.).

Окрема думка суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду В. І. Крата та В. І. Журавель від 20 лютого 2019 р. щодо постанови у справі № 543/1178/15-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80178186 (дата звернення 20.01.2023 р.).

Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 13 червня 2017 р. у справі № 914/2622/16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67157285 (дата звернення 15.01.2023 р.).

Абдрахманова С. Ж. Соотношение понятий "добросовестность" и "эстоппель" / С. Ж. Абдрахманова // Вестник института законодательства РК. – 2017. – № 2 (47). – С. 96–102.

Березовський Є. Функція тлумачення законів перейде до ВС. Хоча й неофіційно [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/126237.html (дата звернення 16.01.2023 р.).

Бурлаков С. Застосування принципу добросовісності при вирішенні цивільних спорів / С. Бурлаков [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/Prezent_zastos_prun_dobrosov.pdf (дата звернення 25.01.2023 р.).

Бутирська І. Процесуальний естопельу господарському судочинстві // Перші наукові читання пам'яті професора Пронської Граціелли Василівни : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. В. Поєдинок, С. Я. Вавженчука. – Київ : Талком, 2021. –270 с.

До відома! Змінилися повноваження Конституційного Суду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ccu.gov.ua/novyna/do-vidoma-zminylysya-povnovazhennya-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny (дата звернення 11.01.2023 р.).

ДрогозюкК. Б. Застосування принципу естопель у доказуванні в цивільному процесі України. Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса: Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 334–336.

Кенжегалиев Р. Английское контрактное право. Лекция 8. Эстопель [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://openu.kz/storage/lessons/3541/angliyskoe-kontraktnoe-pravo_8_lecture.pdf (дата звернення 11.01.2023 р.).

Луспеник Д. Доказування у цивільному процесі: що нового у ЦПК та чому суд наділений правом витребовування доказів // Судебно-юридическая газета. – 2019. – 21 січ. – № 01 (470). – С. 12–13, 17.

Луць Л. А. Сучасні правові системи світу: навч. посіб. / Л. А. Луць. – Львів: юрид. ф-т Львівськ. нац. ун-ту імені Івана Франка, 2003. – 256 с.

Мануїлова А. Естопель як загальний принцип міжнародного права : дис. … д-ра філософії / А. Мануїлова. – Одеса, 2021. – 235 с.

Нестерова Е. В. Направления совершенствования правового регулирования ответственности за нарушение договора по законодательству Республики Казахстан на основе положений английского права и Модельных правил европейского частного права / Е. В. Нестерова // Вестник института законодательства РК. – 2017. – № 2 (47). – С. 78-85.

Новицкий А. Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права / А. Б. Новицкий // Вестник гражданского права. – 1916. – № 6. – С. 56-90.

Новосад А. С. Процесуальний естопель: особливості застосування / А. С. Новосад // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 15 берез. 2019 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2019. – 365 с.

Принцип "естопель": як його застосовують українські суди [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sud.ua/ru/news/publication/139662-printsip-estopel-yak-yogo-zastosovuyut-ukrayinski-sudi (дата звернення 15.01.2023 р.).

Проект Концепции совершенствования гражданского законодательства Республики Казахстан на основе имплементации положений английского права [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zqai.kz/sites/default/files/koncepciya_implementaciya_1_.pdf (дата звернення 19.01.2023 р.)

Степанова Т. В. Ефективність застосування принципу естоппель в судочинстві / Т. В. Степанова // Матеріали 74-тої наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова, 27–29 листоп. 2019 р. (м. Одеса, 27–29 листоп. 2019 р.). – Одеса : Фенікс, 2019. – 189 с.

Black, HenryCampell, Black'sLawDictionary, 6th ed., St. Paul 1990 [Electronic recourse]. – Access mode: https://www.trans-lex.org/100700/_/black-henry-campell-black-s-law-dictionary-6th-ed-st-paul-1990/ (дата звернення 17.01.2023 р.).

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Prepared by the Study Groupon a European Civil Codeand the Research Groupon EC Private Law (Acquis Group) / Ed. By Christian von Bar, Eric Clive, Hans Schulte-Nolk, European Law Publishers, Munich, 2009 // European Commission [Electronic recourse]. – Access mode: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf (дата звернення 24.01.2023 р.)

Thompson M. P. From Representation to Expectation: Estoppelas a Cause of Action / M. P. Thompson // The Cambridge Law Journal. – 1983. – No 42(2). – P. 257–278.

Wilken S. andGhaly K. The Law of Waiver, Variation and Estoppel / S. Wilkenand K. Ghaly. – Publisher: Oxford University Press. – 3rd ed. – P. 6–42.

References

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed 15 January 2023). (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy "Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny". [Law of Ukraine "On the Execution of Judgments and Application of the Case Law of the European Court of Human Rights]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text (accessed 19 January 2023). (inUkrainian).

Rishennia u spravi "Khokhlich proty Ukrainy" (Zaiava No. 41707/98). [Decision in the case "Khokhlich v. Ukraine" (Application No. 41707/98)]. Retrieved from: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=681 (accessed 18 January 2023). (inUkrainian).

Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 08 lystopada 2016 r. No. 70-u/2016 pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiinoho provadzhennia u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Natsionalnoi asotsiatsii advokativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statei 45, 46 Zakonu Ukrainy "Pro advokaturu ta advokatsku diialnist", statti 17 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy, statti 15 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy v konteksti polozhen chastyny pershoi statti 55 Konstytutsii Ukrainy. [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated November 08, 2016 No. 70-у/2016 on refusal to open constitutional proceedings in the case on the constitutional petition of the Ukrainian National Bar Association regarding official interpretation of the provisions of Articles 45, 46 of the Law of Ukraine "On the Bar and Practice of Law", Article 17 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine, Article 15 of the Civil Procedure Code of Ukraine in the context of the provisions of part one of Article 55 of the Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://ccu.gov.ua/docs/1944 (accessed 19 January 2023). (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoho Sudu vid 13 lystopada 2018 r. u spravi № 910/19179/17. [Resolution of the Supreme Court dated November 13, 2018 in case No. 910/19179/17]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/78022499 (accessed 15 January 2023). (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoho Sudu vid 22 travnia 2019 r. u spravi № 234/3341/15-ts. [Resolution of the Supreme Court dated May 22, 2019 incase No. 234/3341/15-ц]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82419646 (accessed 23 January 2023). (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoho Sudu vid 15 kvitnia 2020 r. u spravi № 490/12988/14-ts. [Resolution of the Supreme Court dated April 15, 2020 incase No. 490/12988/14-ц]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88833336(accessed 17 January 2023). (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoho Sudu vid 03 chervnia 2020 r. u spravi № 318/89/18. [Resolution of the Supreme Court dated June 03, 2020 incase No. 318/89/18]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89675396 (accessed 23 January 2023). (in Ukrainian).

Okrema dumka suddiv Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu Krata V. I. ta Zhuravel V. I. shchodo postanovy vid 22 serpnia 2018 roku u spravi No. 596/2472/16-ts. [Separate Opinion of Krat V. I. and Zhuravel V. I., the Judges of the Civil Court of Cassation of the Supreme Court, on the Resolution dated August 22, 2018 in case No. 596/2472/16-ц]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76103211 (accessed 23 January 2023). (in Ukrainian).

Okrema dumka suddiv Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu Krata V. I. ta Zhuravel V. I. vid 16 sichnia 2019 r. shchodo postanovy u spravi No. 479/127/16-ts. [Separate opinion of Krat V. I. and Zhuravel V. I., the Judges of the Civil Court of Cassation of the Supreme Court, dated January 16, 2019 on the decision in case No. 479/127/16-ц]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79250376 (accessed 20 January 2023). (in Ukrainian).

Okrema dumka suddiv Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu Krata V. I. ta Zhuravel V. I. vid 20 liutoho 2019 r. shchodo postanovy u spravi № 543/1178/15-ts. [Separate opinion of Krat V. I. and Zhuravel V. I., the Judges of the Civil Court of Cassation of the Supreme Court, dated February 20, 2019 on the decision in case No. 543/1178/15-ц]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80178186 (accessed 20 January 2023). (in Ukrainian).

Postanova Lvivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 13 chervnia 2017 r. u spravi № 914/2622/16. [Resolution of the Lviv Commercial Court of Appeal dated June 13, 2017 incase No. 914/2622/16]. Retrieved from: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67157285 (accessed 15 January 2023). (in Ukrainian).

Abdrahmanova S. Zh. (2017) Sootnoshenie ponyatij "dobrosovestnost' " i "estoppel' ". [Relation of concepts of "Bonafides" and "estoppel"]. Vestnik instituta zakonodatel'stva RK, 2 (47), 96-102. (in Russian).

Berezovskyi Ye. The function of interpreting laws will be transferred to the Supreme Court. Although unofficially]. Retrieved from: https://zib.com.ua/ua/126237.html (accessed 16 January 2023). (in Ukrainian).

Burlakov S. Zastosuvannia pryntsypu dobrosovisnosti pry vyrishenni tsyvilnykh sporiv. [Application of the principle of bona fide in civil dispute resolution]. Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2022_prezent/Prezent_zastos_prun_dobrosov.pdf (accessed 25 January 2023). (in Ukrainian).

Butyrska I. (2021) Protsesualnyi estopel u hospodarskomu sudochynstvi [Procedural Estoppel in Commercial Court Proceedings]. Pershi naukovi chytannia pamiati profesora Pronskoi Hratsielly Vasylivny. [First scientific readings in memory of Professor Graziella Pronska]. Zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of materials of the international scientific and practical conference]. V. V. Poiedynok, S. Ya. Vavzhenchuk (Eds.). Kyiv: Talkom. (in Ukrainian).

Do vidoma! Zminylysia povnovazhennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. [For your information! The powers of the Constitutional Court of Ukraine have changed]. Retrieved from: https://ccu.gov.ua/novyna/do-vidoma-zminylysya-povnovazhennya-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny (accessed 11 January 2023). (in Ukrainian).

Drohoziuk K. B. (2020, May) Zastosuvannia pryntsypu estopel u dokazuvanni v tsyvilnomu protsesi Ukrainy. Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy : u 3 t. [Application of the principle of estoppel in proof in the civil procedure of Ukraine. Legal life of modern Ukraine: in 3 vols]. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. M. R. Arakelian (Ed.), 2, 334-336. Odesa: Helvetica. (in Ukrainian).

Kenzhegaliev R. Anglijskoe kontraktnoe pravo. – Lekciya 8. Estopel'. [English contract law. – Lecture 8. Estoppel.]. Retrieved from: https://openu.kz/storage/lessons/3541/angliyskoe-kontraktnoe-pravo_8_lecture.pdf (accessed 11 January 2023). (in Russian).

Luspenyk D. (2019, January 21) Dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi: shcho novoho u TSPK ta chomu sud nadilenyi pravom vytrebovuvannia dokaziv. [Proof in civil proceedings: what is new in the Code of Civil Procedure and why the court is empowered to demand evidence]. Sudebno-yuridicheskaya gazeta, 01 (470), 12-13, 17. (in Ukrainian).

Luts L. A. (2003) Suchasni pravovi systemy svitu. Navchalnyi posibnyk. [Modern legal systems of the world. Study guide]. Lviv: Law Faculty of The Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian).

Manuilova A. (2021) Estopel yak zahalnyi pryntsyp mizhnarodnoho prava. [Estoppel as a general principle of international law]. PhD dissertation. Odesa. (in Ukrainian).

Nesterova E. V. (2017) Napravleniya sovershenstvovaniya pravovogo regulirovaniya otvetstvennosti za narushenie dogovora po zakonodatel'stvu Respubliki Kazahstan na osnove polozhenij anglijskogo prava i Model'nyh pravil evropejskogo chastnogo prava. [The directions to improve legal regulation of liability for breach of contract under the legislation of the Republic of Kazakhstan based on the provisions of English law and the model rules of European private law]. Vestnik instituta zakonodatel'stva RK, 2 (47), 78-85. (in Russian).

Novickij A. B. (1916) Princip dobroj sovesti v proekte obyazatel'-stvennogo prava. [The Principle of Good Conscience in the Draft Law of Obligations]. Vestnik grazhdanskogo prava. 6, 56-90. (in Russian).

Novosad A. S. (2019, March) Protsesualnyi estopel: osoblyvosti zastosuvannia. [Procedural estoppel: features of application]. In Mizhnarodna ta natsionalna bezpeka: teoretychni i prykladni aspekty. Proceedings of the 3d International scientific and practical conference. Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. Dnipro. (in Ukrainian).

Pryntsyp "estopel": yak yoho zastosovuiut ukrainski sudy. [The principle of estoppel: how it is applied by Ukrainian courts.] Retrieved from: https://sud.ua/ru/news/publication/139662-printsip-estopel-yak-yogozastosovuyut-ukrayinski-sudi (accessed 15 January 2023). (in Ukrainian).

Proekt Koncepcii sovershenstvovaniya grazhdanskogo zakonodatel'stva Respubliki Kazahstan na osnove implementacii polozhenij anglijskogo prava. [Draft Concept of improving the civil legislation of the Republic of Kazakhstan on the basis of the implementation of the provisions of English law.] Retrieved from: https://zqai.kz/sites/default/files/koncepciya_implementaciya_1_.pdf (accessed 19 January 2023). (in Russian).

Stepanova T. V. (2019, November) Efektyvnist zastosuvannia pryntsypu estoppel v sudochynstvi. [Efficiency of application of the principle of estoppel in legal proceedings]. Proceedings of the 74th Scientific Conference of the Faculty and Researchers of the Faculty of Economics and Law of the I. I. Mechnikov Odesa National University. Odesa, Feniks. (in Ukrainian).

Black, Henry Campell, (1990) Black's Law Dictionary, 6th ed., St. Paul. Retrieved from: https://www.trans-lex.org/100700/_/black-henry-campell-black-s-law-dictionary-6th-ed-st-paul-1990/ (accessed 17 January 2023). (in English).

Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group). Christian von Bar, Eric Clive, Hans Schulte-Nolk (Eds.). European Law Publishers, Munich, 2009. European Commission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf (accessed 24 January 2023). (in English).

Thompson M. P. (1983) From Representation to Expectation: Estoppel as a Cause of Action. The Cambridge Law Journal, 42 (2), 257-278. (in English).

Wilken S. and Ghaly K. The Law of Waiver, Variation and Estoppel. 3rd ed., 6–42. (in English).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРИНЦИП "ЕСТОПЕЛЬ" ЧИ ДОКТРИНА VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM: СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 81-88. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-14

Схожі статті

1-10 з 16

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.