ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

Автор(и)

  • Сергій Вавженчук КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-5

Ключові слова:

договір, договірне право, договір на користь третьої особи, класифікація договорів, види договорів

Анотація

Досліджуються окремі питання, пов'язані із проблемами правової регламентації договору на користь третьої особи. Здійснено огляд основних наукових робіт українських науковців, що досліджували договір на користь третьої особи та договірні правовідносини, що випливають із договору на користь третьої особи. В академічних колах залишається не вирішеним питання щодо вибору наукової теорії моменту виникнення права вимоги у третьої особи за договором на користь третьої особи. Саме тому в статті на методологічному рівні окрему увагу приділено основним теоріям моменту виникнення права вимоги у третьої особи за договором на користь третьої особи. З огляду на комплексний аналіз норм ЦК України, звернено увагу на те, яку теорію моменту виникнення укладення договору на користь третьої особи використано законодавцем у ЦК України. У контексті аналізу договору на користь третіх осіб звернено увагу на англійське право, а саме на Закон про договори (Права третіх осіб) у 1999 р. (English Contracts (Rights of Third Parties). З'ясовано, чи в англійському договірному праві, до прийняття Закону про договори (Права третіх осіб), на рівні прецеденту все ж таки застосовувалося правило під назвою "priviti of contract rule". Акцентується увага на тому, що договір на користь третьої особи слід відмежовувати від договору відступлення права вимоги кредитора на користь третьої особи (сингулярної сукцесії). У разі сингулярної сукцесії попередній кредитор вибуває із зобов'язання, а у договорі на користь третьої особи такої заміни кредитора не відбувається, оскільки кредитор і третя особа не змінюють один одного в існуючому зобов'язанні, вони не є правонаступниками один одного і як суб'єкти договірного правовідношення існують одночасно не виключаючи один одного. Також договір на користь третьої особи відмежовують від договору про виконання третій особі.

Посилання

Список використаних джерел

Кот О. О. Перехід прав кредитора до третіх осіб у цивільному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / Кот Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.

Кот О. О. Перехід прав кредиторів. Історія. Теорія. Законодавство / О. О. Кот. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 160 с.

Бровченко І. О. Участь третіх осіб у цивільно-правових зобов'язаннях : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бровченко Ігор Олександрович ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 20 с.

Кузьмич О. Я. Договір на користь третьої особи в цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кузьмич Олег Ярославович. – Київ, 2010. – 212 с.

Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України : монографія / О. Я. Кузьмич. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014. – 334 с.

Свиридюк С. М. Виникнення прав третьої особи, на користь якої укладено договір / С. М. Свиридюк, Л. В. Герасимчук [Електронний ресурс] // Науковий огляд. – 2017. – № 10. Режим доступу: https://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1355/1457 (дата звернення: 06.02.2023).

Вавженчук С. Я. Договірне право: навч. посіб. / С. Я. Вавженчук ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ: КНЕУ, 2011. - 584 с.

Вавженчук С. Я. Договірне право: підручник: у 2 т. / С. Я. Вавженчук. – Харків: Право, 2022. – Т. І. – 632 с.

Tweddle v. Atkinson [1861] EWHC QB J57, 121 ER 762 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/1861/J57.html (дата звернення: 06.02.2023).

Downes T. A. Textbook on contract / T. A. Downes. – 5th rev. ed. – London :Blackstone Press Ltd., 1997. – 446 p.

Синайский В. И. Русское гражданское право. Выпуск II. Обязательственное, семейное и наследственное право / В. И. Синайский. – 1915. – 451 с.

Zweigert K. An Introduction to Comparative Law / K. Zweigert, H. Kötz / trans. by T. Weir. – 3rd ed. – Oxford : Clarendon Press, 1998. – 744 p.

Privity of Contract: The Impact of the Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 / ed. by R. Merkin. – Informa Law from Routledge, 2000. – 552 p.

Markesinis B. S. TortLaw/ B. S. Markesinis, S. F. Deakin. – 4th ed. – Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 1999. – 816 p.

Иоффе О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – Москва : Юрид. лит., 1975. – 880 c.

Дубовицкій Ю. Договоры въ пользу третьихъ лицъ / Ю. Дубовицкій // Журналъ министерства юстиціи. – 1910. – № 10. – С. 241–310.

References

Kot, O. O. (2002). Perekhid prav kredytora do tretikh osib v tsyvilnomu pravi Ukrainy [Transfer of the creditor's rights to third parties in the civil law of Ukraine] [PhD Dissertation Abstract] (in Ukrainian).

Kot, O. O. (2002). Perekhid prav kredytoriv: Istoriia. Teoriia. Zakonodavstvo [Transfer of creditors' rights: History. Theory. Legislation]. YurinkomInter (in Ukrainian).

Brovchenko, I. O. (2009). Uchast tretikh osib u tsyvilno-pravovykh zobov'iazanniakh [Participation of third parties in civil obligations] [PhD Dissertation] (in Ukrainian).

Kuzmych, O. Ya. (2010). Dohovir na koryst tretoï osoby v tsyvilnomu pravi Ukraïny [Contract in favour of a third party in the civil law of Ukraine] [PhD Dissertation] (in Ukrainian).

Kuzmych, O. Ya. (2014). Dohovory na koryst tretikh osib u tsyvilnomu pravi Ukraïny [Contracts in favour of a third parties in the civil law of Ukraine]. Vyd-vo Prykarpat. nats. un-tuim. V. Stefanyka (in Ukrainian).

Svyrydiuk, S. M. & Herasymchuk, L. V. (2017). Vynyknennia prav tretoi osoby, na koryst yakoi ukladeno dohovir [Emergence of the rights of the third party in whose favour the contract was concluded]. Naukovyi Ohliad [Scientific Review], 10. https://www.naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/1355/1457 (in Ukrainian).

Vavzhenchuk, S. Ya. (2011). Dohovirne pravo : navch. posib [Contract Law: educational manual]. KNEU (in Ukrainian).

Vavzhenchuk, S. Ya. (2022). Dohovir ne pravo : pidruchnyk [Contract Law: textbook] (Vol. 1). Pravo (in Ukrainian).

Tweddle v. Atkinson (High Court of Justice Queen's Bench DivisionJune 7, 1861).

Downes, T. A. (1997). Textbook on Contract (5th ed.). Blackstone Press Ltd.

Sinayskiy, V. I. (1915). Russkoye grazhdanskoye pravo. Vypusk II. Obyazatelstvennoye. semeynoye i nasledstvennoye pravo [Russian Сivil Law. Issue II. Obligations, Family and Inheritance Law] (in Russian).

Zweigert, K., &Kötz, H. (1998). An Introduction to Comparative Law (3rd ed.). ClarendonPress.

Merkin, R. (Ed.). (2000). Privity of Contract: The Impact of the Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 (1st ed.). In forma Law from Routledge.

Markesinis, B. S., & Deakin, S. F. (1999). Tort Law (4th ed.). Clarendon Press; Oxford UniversityPress.

Ioffe, O. S. (1975). Obyazatelstvennoye pravo [Obligations Law]. Yurid. Lit. (in Russian).

Dubovitskіi, Y. (1910). Dogovory v polzutretikhlits. Zhurnal ministerstva yustitsіi [Contracts in favour of third parties]. Zhurnal Ministerstva Yustitsіi [Journal of the Ministry of Justice], 10, 241–310 (in Russian).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 67

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.