ПРАВО АВТОРА НА ВИНАГОРОДУ ЗА ДОГОВІРНЕ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ACQUIS ЄС

Автор(и)

  • Любов Майданик кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права ННІ права КНУ ім. Т. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-11

Ключові слова:

авторська винагорода, авторський договір, право на справедливу винагороду автора

Анотація

Запропоновано авторську концепцію справедливої винагороди автора, під якою слід розуміти сукупність засобів для реалізації права на винагороду за договірне й позадоговірне використання твору на вигідних для автора умовах. Справедлива винагорода застосовується щодо права винагороди автора при позадоговірному використанні в межах винятків і обмежень із майнових авторських прав, а також при договірному розпоряджанні майновими авторськими правами на твір, у яких стороною виступає автор – первісний суб'єкт. До засобів реалізації справедливої винагороди віднесено форму авторської винагороди та умови договорів, що посилюють становище автора. В авторському праві України концепція щодо справедливості авторської винагороди як загального поняття має усічене розуміння. Поняття "справедлива винагорода" в авторському праві України застосовується виключно щодо позадоговірного правомірного використання творів у межах винятків та обмежень майнових авторських прав, за яке передбачено виплата винагороди на підставі прямої вказівки закону. Запропоновано поширювати концепцію справедливої винагороди не лише щодо позадоговірного правомірного використання творів, а й на договірне використання творів із урахуванням пропорційності участі автора у доходах від використання його творів. Рекомендовано відповідні зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права" стосовно надання інформації про розмір отриманої винагороди, внесення змін у договір у частині розміру винагороди у разі її непропорційно низького розміру. Запропоновано визначати авторську винагороду в договорах про передання (відчуження) майнових авторських прав і ліцензійних договорах передусім у формі періодичних платежів, які становлять відсоток від доходу від використання твору.

Посилання

Список використаних джерел

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів : Паризький Акт від 24 лип. 1971 р., змінений 02 жовт. 1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 04.12.2022).

Вахонєва Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т. М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 564 с.

Закон Німеччини про авторське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html (дата звернення: 04.12.2022)

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3793-XII // База даних "Законодавство України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 04.12.2022).

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text (дата звернення: 04.12.2022).

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січ. 2003 р. № 72 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.12.2022).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // База даних "Законодавство України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 04.12.2022).

Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних відносин : монографія / С. І. Шимон. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 664 с.

Якубівський І. Я. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія / І. Я. Якубівський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 522 с.

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. OJ L 130.17.5.2019. P. 92-125.

EESC Opinion (OJ C 264), 20.7.2016, p. 51.

Goldstein P. International copyright. Principles, law, and practice. Fourth addition / Paul Goldstein, P. Bernt Hugenholtz. – Oxford : Oxford University Press, 2019. – 448 p.

Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) (C-467/08).

Paramythiotis Y. Fairness in Copyright Contract Law: Remuneration for Authors and Performers Under the Copyright in the Digital Single Market Directive / TE. Synodinou, P. Jougleux, C. Markou (eds.). EU Internet Law in the Digital Single Market. Springer, Cham, 2021. DOI: https://doi-org.ezproxy.ip.mpg.de:8443/10.1007/978-3-030-69583-5_4.

Pierre Sirinelli in ‘Remuneration for the use of works' / Silke von Lewinski (Ed.). De Gruyter, 2015. – 464 p.

Reto M. Hilty. Modernisation of the EU Copyright Rules. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition / M. Reto Hilty, Valentin Moscon (eds.). – Munich : Max Planck Institute for Innovation and Competition, 2017. – 208 p.

Rosati E. Copyright in the Digital Single Market. Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790 / Eleonora Rosati. – Oxford : Oxford University Press, 2021. – 528 p.

References

Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv, Paryzkyi Akt [Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works] (1971, zminenyi 02 zhovt. 1979 r.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (in Ukrainian).

Vakhonieva, T. M. (2016) Avtorske pravo i sumizhni prava v Ukraini [Copyright and related rights in Ukraine]. Kyiv: Dakor (in Ukrainian).

Zakon Nimechchyny pro avtorske pravo [German Law on Copyright and Related Rights] (1965). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html (in English).

Pro avtorske pravo i sumizhni prava, Zakon Ukrainy № 3793-XII [On copyright and related rights, Law of Ukraine] (1993). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (in Ukrainian).

Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav, Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [On application by courts of legislation in cases on protection of copyright and related rights: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] № 5 (2010). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia minimalnykh stavok vynahorody (roialti) za vykorystannia obʼiektiv avtorskoho prava i sumizhnykh prav, Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of minimum rates of remuneration (royalties) for the use of copyright and related rights] № 72 (2003). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/72-2003-%D0%BF#Text (in Ukrainian).

Tsyvilnyy̆ kodeks Ukraïny, Zakon Ukraïny [The Civil Code of Ukraine] № 435-IV (2003). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (in Ukrainian).

Shymon, S.I. (2014) Teoriia mainovykh prav yak obiektiv tsyvilnykh vidnosyn [Theory of property rights as objects of civil relations]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukrainian).

Yakubivskyi, I. Ya. (2018) Nabuttia, zdiisnennia ta zakhyst mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Acquisition, exercise and protection of intellectual property rights in Ukraine]. Lviv: LNU imeni Ivana Franka (in Ukrainian).

On copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC, Directive (EU) 2019/790: the European Parliament and of the Council, OJ L 130. 17.5.2019 (2019) (in English).

EESC Opinion (OJ C 264), 20.7.2016, p. 51 (in English).

Goldstein, P., Hugenholtz P. Bernt (2019) International copyright. Principles, law, and practice. Fourth addition. Oxford: Oxford University Press (in English).

Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) (C-467/08) (in English).

Paramythiotis, Y., Synodinou, TE., Jougleux, P., Markou, C., Prastitou-Merdi, T. (eds.) (2021) Fairness in Copyright Contract Law: Remuneration for Authors and Performers Under the Copyright in the Digital Single Market Directive. EU Internet Law in the Digital Single Market. Springer, Cham. https://doi-org.ezproxy.ip.mpg.de:8443/10.1007/978-3-030-69583-5_4 (in English).

Pierre Sirinelli in ‘Remuneration for the use of works, Silke von Lewinski (Ed.) (2015). De Gruyter (in English).

Reto M. Hilty, Moscon, V. (2017) Modernisation of the EU Copyright Rules. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition. Munich: Max Planck Institute for Innovation and Competition (in English).

Rosati, E. (2021) Copyright in the Digital Single Market. Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790. Oxford: Oxford University Press (in English)

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРАВО АВТОРА НА ВИНАГОРОДУ ЗА ДОГОВІРНЕ РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ACQUIS ЄС. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 59-64. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-11

Схожі статті

1-10 з 65

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.