МЕТОДОЛОГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ РИЗИКІВ У МІСТІ

Автор(и)

  • Ігор Безклубий Київський наіональний університет імені тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-3

Ключові слова:

безпека, відповідальність, інфраструктура, правочин, приватне право, факт, філософія

Анотація

Розглянуто методологічні аспекти уникнення та зменшення юридичних ризиків у місті. Піднімаються проблеми юридичного характеру, що впливають на гармонійний розвиток міста. Зачіпаються питання небезпеки життєдіяльності жителів міст. Звернення до теоретичних проблем методології ризиків викликане прагненням дослідити, у якому напрямі розвивається сучасна юриспруденція на шляху регулювання сучасних відносин безпеки в місті. Акцент зроблено на методологію юридичних ризиків, у тому її глибокому й широкому розумінні, яке допомагає не лише у пошуку критеріїв розмежування сфер публічного та приватного права, суб'єктивних прав учасників відповідних суспільних відносин, а й у формуванні наших знань щодо цілісної картини на шляху безпекових заходів у місті. Розкривається питання співвідношення підходів у визначенні ризику на міждисциплінарному рівні. Зазначено, що теорія приватного права дає вичерпні відповіді стосовно питання визначення ризику, його правової природи та співвідношення з інститутом відповідальності. Використовуючи методологічну складову, вказується на ті логічні кроки, які спрямовані на повне уникнення або мінімізацію ризиків.

Посилання

Список використаних джерел

Бродель Фернан. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII cт. (Material civilization, economics and capitalism, XV–XVIII centuries). Т. 1. Структура повсякденності: можливе і неможливе ; пер. з фр. Г. Філіпчук. – К.: Основи, 1995. – С. 543.

Безклубий І. А. Відправні ідеї у правовому регулюванні містопланування // Будівельне право: проблеми теорії і практики містопланування та містобудівництва : зб. наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (20 листоп. 2020 р.). – К., 2020. – С. 6–11.

Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2017. – 658 c.

Roxborough I. The Persistence of Waras a Sociological Problem / I. Roxborough // Intern. Sociol. – 1999. – № 4. – P. 491–500.

Dubovická I., Varcholová T. Novýmanažmentrizika. Iura Edition. – Bratislava, 2008. – S. 14.

Rafael Sarmiento Lotero, Rodrigo VélezMolan. Teoría del riesgo en mercados financieros: una visión teórica [Electronic resource]. – Access mode: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409634347003 (date of application: 25.01.2023).

Пендяга Г. Л. Юридичний ризик / (Legal risk) / Г. Пендяга // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 4. – С. 34–37.

Аномалії в цивільному праві України (Anomalous in the civillaw of Ukraine) : навч.-практ. посіб. / Р. А. Майданик та ін. ; за заг. ред. Р. А. Майданика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юстініан, 2010. – 1008 с.

Gavidia Sanchez, Julio. Presuposición y riesgocontractual, [en línea], Anuario de Derecho Civil, 1987. – Madrid, España. – Vol. 40, n. 2. – p. 584.

Maisner, M., Černý, J. Právní aspekty outsorcingu. – Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, str. 40.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 20.01.2023).

Безклубий І. Еволюція цивілістики: догма та метафізика / І. Безклубий // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2022. – Вип. № 1(120). – С. 9–15.

References

Brodel Fernan(1995).Materialnatsyvilizatsiia, ekonomikaikapitalizm, XV–XVIIIct. Tom 1.– K.: Osnovy. – S. 543. (іn Ukrainian)

Bezklubij І. (2020). Vidpravni idei u pravovomu rehuliuvanni mistoplanuvannia (Starting ideas in the legal regulation of urban planning): collection of scientific papers IV Internat. sceentific and pract. conf. (20 november 2020 r.). – К., 2020. – С. 6–11. (in Ukrainian)

BezklubijІ. (2017). Metodologіja v pravі [Methodology in law] / І. Bezklubij, I. Hrytsenko, M. Kozyubra et all., in gen. editor officeІ. Bezklubij. – K.: Gramota, 2017. – 658 s. (in Ukrainian)

Roxborough I. (1999) The Persistence of Waras a Sociological Problem / I. Roxborough // Intern. Sociol. – No. 4. – P. 491–500. (in English)

Dubovická, I., Varcholová, T. (2008). Nový manažment rizika, Iura Edition.– Bratislava, Is. 14 ((in Slovac)

Rafael Sarmiento Lotero, Rodrigo Vélez Molan. Teoríadel riesgo en mercados financieros: una visión teórica [Electronic resource]. – Access mode: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409634347003(in Spanish)

Pendiaha H. L. (2010) Yurydychnyi ryzyk // Ekonomika, finansy, pravo. – № 4. – S. 34–37. (іn Ukrainian)

Maidanyk R. A. (2010) Anomalii v tsyvilnomu pravi Ukrainy [Anomalous in the civillaw of Ukraine]. – K.: Yustinian. – 1008 s.(іn Ukrainian)

Gavidia Sanchez, Julio, (1987) Presuposición y riesgo contractual, [en línea], An uario de Derecho Civil,Madrid, España, Vol. 40, n. 2, p. 584. (in Spanish)

Maisner,M, Černý, J, (2012) Právní aspekty outsorcingu, Praha, Wolters Kluwer ČR, str. 40. (in Czech)

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy (Civil Code of Ukraine) [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 (іn Ukrainian)

Bezklubyi I. (2022) Evoliutsiia tsyvilistyky: dohma ta metafizyka [Evolutionof Civil Law Science: dogma and metaphysics] // Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. 2022. Vyp. № 1(120). – S. 9–15. (in Ukrainian)

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

МЕТОДОЛОГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ РИЗИКІВ У МІСТІ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 17-20. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-3

Схожі статті

1-10 з 39

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>