Шаблон статті

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ (для макетування і верстання)

УДК 340.1

Марія ЛЕВЧУК, канд. юрид. наук, доц.

ORCID ID: 0000-0002-7372-7134
email: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНОЗЕМЦІВ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Вступ. Короткий опис бекграунду дослідження, його актуальності й мети.

Методи. Не просто перераховано методи, а розкрито алгоритм їх використання під час дослідження.
Результати. Описано основні результати дослідження.

Висновки. Коротко подано основні висновки статті. [не менше 1 800 знаків, 200-250 слів]

Ключові слова: 

 

Вступ. Актуальність дослідження. Постановка проблеми (обґрунтувати актуальність і перспективи та важливість дослідження). Аналіз останніх досліджень і публікацій (не перелік списку джерел через вираз «питання досліджували…», а саме аналіз останніх та актуальних джерел з цієї тематики, рівень вивченості питання дослідниками у відповідній сфері дослідження). Наприклад, у роботі Freeberg (Freeberg, 2019; Grady et al., 2019)…
Об’єкт дослідження…
Мета та завдання дослідження…

 

Методи. Не просто перераховано методи, а розкрито алгоритм їх використання під час дослідження.

Результати. Виклад основних результатів дослідження. 

 

Дискусія і висновки. Інтерпретація результатів у контексті досліджень інших авторів, об’єктивне порівняння основних результатів дослідження із  вже опублікованими статтями з цієї тематики (пояснення, як отримані іншими авторами результати підтверджують або спростовують результати описаного у статті дослідження), відповіді на дослідницькі питання, поставлені в дослідженні  (зазначені наприкінці вступу). Практичне значення та перспективи подальших досліджень.

Внесок Авторів. 

Ім’я, прізвище — концептуалізація; Ім’я, прізвище — методологія; Ім’я, прізвище — програмне забезпечення;
Ім’я, прізвище — збір емпіричних даних та їх валідація; Ім’я, прізвище — емпіричне дослідження; Ім’я, прізвище — аналіз джерел, підготовка огляду літератури або теоретичних засад дослідження.

Подяки, джерела фінансування. Цю роботу виконано за підтримки Ради з медичних досліджень (номер гранту xxxx). Якщо конкретного фінансування не було, напишіть таке речення: «Це дослідження не отримало жодного гранту від фінансової установи в державному, комерційному або некомерційному секторах».

 

Список використаних джерел

 1. Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.
 2. Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/
 3. Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.
 4. Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. 2-ге вид., змін. Жнець. https://www.zhnets.com.ua/zhenchenko-maryna-tsyfrovi- transformatsiyi-vydavnychoyi-galuzi-kyyiv-zhnets-2019-2-ge-vyd-zmin-409-s/
 5. Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
 6. Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video
 7. Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
 8. Верховна Рада України. (2019). Про забезпечення функціонування української мови як державної (Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19

 

References

 1. Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.
 2. Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/
 3. Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.
 4. Zhenchenko M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. 
 5. Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
 6. Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video
 7. Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
 8. Verkhovna Rada of Ukraine. (2019). On ensuring the functioning of the Ukrainian language as the state language (Law of Ukraine dated April 25, 2019 No. 2704-VIII) [in Ukrainian].

 

О т р и м а н о  р е д а к ц і є ю  ж у р н а л у / Received: 10.04.2023

П р о р е ц е н з о в а н о / Revised: 15.04.2023

С х в а л е н о  д о  д р у к у / Accepted: 20.05.2023

 

Mariia LEVCHUK, PhD (Law), Assoc. Prof.

ORCID ID: 0000-0002-7372-7134
email:
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE MECHANISM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF FOREIGNERS IN ANCIENT GREECE

Background. Why was the study undertaken? What was the research question, the tested hypothesis or the purpose of the research?

Methods. When, where, and how was the study done? What materials were used or who was included in the study groups (patients, etc.)?

Results. What answer was found to the research question; what did the study find? Was the tested hypothesis true?

Сonclusion. What might the answer imply and why does it matter? How does it fit in with what other researchers have found? What are the perspectives for future research? [не менше 1 800, 200-250 слів]

Keywords: 

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. Спонсори не брали участі в розробленні дослідження; у зборі, аналізі чи інтерпретації даних; у написанні рукопису; або в рішенні про публікацію результатів.

All authors have read and agreed to the published version of the manuscript. The authors declare no conflicts of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript; or in the decision to publish the results.