ПРО КОНЦЕПЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Світлана Черноус Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Олена Тищенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3859-3046

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-17%20

Ключові слова:

концепція трудового колективу, колективні трудові правовідносини, соціальний діалог, виробнича демократія, колектив працівників, осучаснення законодавства про працю

Анотація

Розглядаються теоретично-правові проблеми визначення правового статусу трудового колективу як суб'єкта трудового права і сторони колективних трудових правовідносин. Аналізується концепція колективних трудових правовідносин, яка виникла у 80-ті роки минулого століття. Наводяться ідеологічно-змістові проблеми Закону "Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями". Відслідковуються проблеми правового регулювання правового статусу трудового колективу в Кодексі законів про працю України. Указуються прогалини щодо закріплення поняття "трудового колективу" як сторони колективних трудових правовідносин і колективного трудового спору в Законах України "Про колективні договори і угоди", "Про колективні угоди та договори" і "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Критикуються наукові погляди, у яких обстоюється потреба повної відмови від концепції трудового колективу як "ідеологічного пережитку минулого" та заперечується наявність такого суб'єкта трудового права.

Зосереджується увага на доктринальній позиції, що трудовий колектив є первинним утворенням, що об'єднує працівників на локальному рівні підприємства, установи, організації, фізичної особи-роботодавця, який ініціює утворення інших уповноважених на представництво працівників органів. Наголошується на значенні ролі трудового колективу в забезпеченні виробничої демократії на підприємстві, установі, організації, у фізичної особи-роботодавця. Указується на особливий статус трудового колективу як сторони соціального діалогу. Доводиться необхідність активізації осучаснення законодавства про працю в частині правового регулювання правового статусу трудового колективу. Підтримується точка зору щодо доцільності заміни поняття "трудовий колектив" на "колектив працівників", що за змістом і ментальним сприйняттям повною мірою відповідає тенденціям сьогодення.

Посилання

Список використаних джерел

Про трудові колективи та підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон від 01.08.1983 р. № 9501-Х [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Text

Прокопенко В. І. Трудове право: курс лекцій : для студентів юрид. вузів та факультетів / В. І. Прокопенко. – К.: Вентурі, 1996. – 224 с.

Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / відп. ред. Н. М. Хуторян. – К.: Ін Юре, 1999. – 180 с.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/137/98-вр/ed19980303#Text

Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / Чанишева Г. І. ; Одеська нац. юрид. академія. – О., 2001. – 418 с.

Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права: монографія / П. Д. Пилипенко. – Львів: видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 214 с.

Слюсар А. М. Трудовий колектив і його правовий стан у період розвитку ринкової економіки / А. М. Слюсар // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий збірник.– Вип. 51. – Х., 2001. – С. 27–32.

Вавженчук С. Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Право,2021. – 592 с.

Дибань М. П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / М. П. Дибань. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с.

Запара С. І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: монографія / С. І. Запара. – Суми: Сумськ. нац. аграрн. ун-т, 2013. – 380 с.

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. № 1045-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text

Яремчук О. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права / О. Яремчук // Право і безпека. – 2004. – № 3–1. – С. 186–189.

Іншин М. І. Ідеологічні основи сучасного трудового права України: монографія / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Х.: Діса плюс, 2016. – 328 с.

Щербина В. І. Трудове право України: підручник / за ред. В. С. Венедіктова. – К.: Істина,2008. – 384 с.

Волинець В. В. Теоретико-правові засади організаційно-правових відносин у трудовому праві України: монографія / В. В. Волинець. – Харків; Київ: Діса Плюс,2016. – 396 с.

Процевський О. І. Методологічні засади трудового права: монографія / О. І. Процевський. – Х.: ХНАДУ, 2014. – 260 с.

Сіроха Д. І. Нормотворчість суб'єктів трудового права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Д. І. Сіроха. – Київ: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2021. – 39 с.

Кисельова О. І. Співвідношення міжнародного, державного, колективно-договірного та індивідуально-договірного регулювання трудових відносин: монографія / О. І. Кисельова. – Х.: Колегіум, 2017. – 428 с.

Костюк В. Л. Зміст правосуб'єктності трудового колективу: проблеми та напрями вдосконалення / В. Л. Костюк // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 311–316.

Про колективні угоди та договори: Закон України від 23.02.2023 р. № 2937-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2937-20#Text

Бутинська Р. Правовий статус учасників колективних трудових правовідносин: монографія / Р. Бутинська. – Л.: вид-во "Растр-7", 2020. – 234 с.

Про дерадянізацію законодавства України: Закон України від 24.04.2022 р. № 2215-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-20#Text

Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII (у ред. станом на 27.01.2023) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Дибань М. П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дибань М. П. ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 229 с.

References

Pro trudovi kolektyvy ta pidvyshchennya yikh roli v upravlinni pidpryyemstvamy, ustanovamy, orhanizatsiyamy [Law on labour collectives and cnhancing their role in the management of enterprises, institutions, organizations] Zakon vid 01.08.1983 r. № 9501-KH. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v9500400-83#Text (in Ukrainian).

Prokopenko V. I. Trudove pravo: Kurs lektsiy: Dlya studentiv yuryd. vuziv ta fakulʹtetiv [Labour Law: lecture course for students of law universities and faculties.] K.: Venturi, 1996. 224 s. (in Ukrainian).

Udoskonalennya trudovoho zakonodavstva v umovakh rynku [Improvement of labour legislation in market conditions] / vidp. red. N. M. Khutoryan. K.: In Yure,1999. 180s. (in Ukrainian).

Pro poryadok vyrishennya kolektyvnykh trudovykh sporiv (konfliktiv) [Law on the procedure for resolving collective labour disputes (conflicts)]: Zakon Ukrayiny vid 03.03.1998 r. № 137/98-VR. URL. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/137/98-vr/ed19980303#Text (in Ukrainian).

Chanysheva H. I. Kolektyvni vidnosyny u sferi pratsi: teoretychni ta praktychni problemy pravovoho rehulyuvannya [Collective relations in the sphere of labor: theoretical and practical problems of legal regulation] Dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.05 / Odesʹka natsionalʹna yurydychna akademiya. O., 2001. 418 ark. (in Ukrainian).

Pylypenko P. D. Problemy teoriyi trudovoho prava [Problems of labour law theory]: Monohrafiya. Lʹviv: Vydavnychyy tsentr LNU imeni Ivana Franka. 1999. 214s. (in Ukrainian).

Slyusar A.M. Trudovyy kolektyv i yoho pravovyy stan v period rozvytku rynkovoyi ekonomiky. Problemy zakonnosti [Labour collective and its legal status in the period of market economy development. Problems of legality]: Respublikansʹkyy mizhvidomchyy zbirnyk. Vyp. 51. KH., 2001. S. 27–32. (in Ukrainian).

Vavzhenchuk S.YA. Okhorona ta zakhyst trudovykh prav pratsivnykiv [Protection and defense of workers' labour rights]: pidruchnyk. 3-tye vyd., pererob. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2021. 592 s. (in Ukrainian).

Dybanʹ M. P. Porushennya trudovykh prav pratsivnykiv u suchasnykh umovakh [Violation of workers' labour rights in modern conditions]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.05 - Trudove pravo; pravo sotsialʹnoho zabezpechennya; Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyyiv, 2017. 20 s. (in Ukrainian).

Zapara S.I. Zakhyst prava na pratsyu: teoretychni zasady stanovlennya ta rozvytku [Protection of the right to work: theoretical foundations of formation and development]: monohrafiya. Sumy: Sumsʹkyy natsionalʹnyy ahrarnyy universytet, 2013. 380 s. (in Ukrainian).

Pro profesiyni spilky, yikh prava ta harantiyi diyalʹnosti [Law on trade unions, their rights and guarantees of activity]: Zakon Ukrayiny vid 15.09.1999 r. № 1045-XIV. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text (in Ukrainian)

Yaremchuk O. Trudovyy kolektyv yak subʺyekt trudovoho prava [Labour collective as a subject of labour law]. Pravo i bezpeka. 2004. № 3–1. S. 186 189. (in Ukrainian).

Inshyn M.I., Shcherbyna V.I. Ideolohichni osnovy suchasnoho trudovoho prava Ukrayiny [Ideological foundations of modern Labour Law in Ukraine]: monohrafiya. KH.: Disa plyus, 2016. 328 s. (in Ukrainian).

Shcherbyna V.I. Trudove pravo Ukrayiny [Labour Law of Ukraine]: pidruchnyk / Za red. V.S. Venediktova. K.: Istyna, 2008. 384 s. (in Ukrainian).

Volynetsʹ V.V. Teoretyko-pravovi zasady orhanizatsiyno-pravovykh vidnosyn u trudovomu pravi Ukrayiny [Theoretical and legal foundations of organizational-legal relations in Labour Law of Ukraine]: monohrafiya. Kharkiv; Kyyiv: Disa Plyus, 2016. 396 s. (in Ukrainian).

Protsevsʹkyy O.I. Metodolohichni zasady trudovoho prava [Methodological foundations of Labour Law]: monohrafiya. KH.: KHNADU, 2014. 260 s. (in Ukrainian).

Sirokha D.I. Normotvorchistʹ subʺyektiv trudovoho prava [Legislative activities of subjects of Labour Law]: avtoref. dys. ... dokt. yuryd. nauk : 12.00.05 - Trudove pravo; pravo sotsialʹnoho zabezpechennya. Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyyiv, 2021. 39 s. (in Ukrainian).

Kyselʹova O.I. Spivvidnoshennya mizhnarodnoho, derzhavnoho, kolektyvno-dohovirnoho ta indyvidualʹno-dohovirnoho rehulyuvannya trudovykh vidnosyn [Relationship between international, state, collective agreement and individual agreement regulation of labour relations]: monohrafiya. KH.: Kolehium, 2017. 428 s. (in Ukrainian).

Kostyuk V.L. Zmist pravosubʺyektnosti trudovoho kolektyvu: problemy ta napryamy vdoskonalennya [The content of legal subjectivity of labour collective: problems and directions for improvement]. Derzhava i pravo. 2011. Vyp. 54. S. 311–316. (in Ukrainian).

Pro kolektyvni uhody ta dohovory [Law on collective agreements and contracts]: Zakon Ukrayiny vid 23.02.2023r. № 2937-IX. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2937-20#Text (in Ukrainian).

Butynsʹka R. Pravovyy status uchasnykiv kolektyvnykh trudovykh pravovidnosyn [Legal status of participants in collective labour legal relations]: monohrafiya. Lʹviv: Vydavnytstvo "Rastr-7", 2020. 234 s. (in Ukrainian).

Pro deradyanizatsiyu zakonodavstva Ukrayiny [Law of Ukraine On decommunization of legislation in Ukraine]: Zakon Ukrayiny vid 24.04.2022 r. № 2215-IX.URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-20#Text (in Ukrainian).

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy, Zakon Ukrainy [Labor Code of Ukraine] No 322-VIII (1971). https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/322-08#Text (in Ukrainian).

Dybanʹ M.P. Porushennya trudovykh prav pratsivnykiv u suchasnykh umovakh [Violation of labor rights of employees in modern conditions]: Dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.05 - Trudove pravo; pravo sotsialʹnoho zabezpechennya. Kyyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyyiv, 2017. 229 s. (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРО КОНЦЕПЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 100-105. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-17

Схожі статті

1-10 з 50

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>