ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

Автор(и)

  • Дмитро Кухнюк Національна служба посередництва і примирення https://orcid.org/0000-0003-2294-4945
  • Світлана Запара перший заступник голови НСПП

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-10%20

Ключові слова:

колективний трудовий спір, спір про право, спір про інтереси, юридичний спір, досудовий порядок вирішення трудових спорів, позасудовий порядок вирішення трудових спорів

Анотація

Представлене дослідження є комплексним аналізом актуальних теоретичних і практичних проблем, пов'язаних природою юридичних спорів у сфері вирішення колективних трудових спорів в Україні та виробленні сучасного підходу порядку вирішення таких спорів.

Зроблено спробу дослідити правовий зв'язок дефініцій "юридичний спір" і "спір про право"; здійснити аналіз природи колективних трудових спорів; з'ясувати особливості "досудового" та "позасудового" урегулювання колективного трудового спору"; судового розгляду колективних трудових спорів; висловити позиції щодо розуміння правової природи та порядку вирішення колективних трудових спорів

Біографія автора

  • Дмитро Кухнюк, Національна служба посередництва і примирення
        Освіта: вища, у 1995 році закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство".   У травні 1996 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.   У 1996-2000 роках навчався в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   З вересня 1998 року по серпень 2020 року працював на посадах асистента кафедри правосуддя; асистента, доцента кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   З 1996 року, за сумісництвом, працював на посадах:   – головного юридичного радника Підприємства з іноземними інвестиціями "Асеа Браун Бовері Лтд." (листопад 1996 року – січень 2000 року); – головного юридичного радника ТОВ "Голден Телеком" (січень 2000 року – травень 2007 року); – головного юридичного радника, директора юридичного департаменту, директора з правових та регуляторних питань ПрАТ "Фарлеп Інвест" (травень 2007 року – квітень 2012 року).   З серпня 2012 року по вересень 2022 року – керуючий партнер адвокатського об'єднання "Мельник, Кухнюк і Партнери".   З серпня 2020 року по вересень 2022 року працював на посаді доцента кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою в ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації – 24 роки.   У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України", спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза (диплом кандидата юридичних наук від 25 квітня 2009 року ДК № 050310).   Опубліковано 46 наукових та навчально-методичних праць.   З 2000 року – член Міжнародної асоціації юристів (International Bar Association).   З 2002 року – один із співзасновників, у 2003-2009 роках – член правління, у 2010-2012 роках – голова секції адвокатів та практикуючих юристів, з 2018 року – член Етичної комісії ВГО "Асоціація правників України".   Один із співзасновників, з квітня 2006 року по квітень 2011 року – перший віце-президент ВГО "Асоціація адвокатів України".   З 2006 року – член редакційної колегії журналу "Український адвокат".   У 2009-2010 роках – експерт програми ABA ROLI Американської асоціації юристів.   У 2011-2018 роках – експерт програм підвищення професійного рівня суддів та адвокатів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.   У 2016-2020 роках – експерт програми професійного розвитку адвокатів "Адвокат Майбутнього".   У 2020-2021 роках – експерт Програми USAID реформування сектору юстиції "Нове правосуддя".   У 2018-2021 роках викладач літньої школі "Верховенство права та конституціоналізм", створеної Координатором проєктів ОБСЄ в Україні спільно з Академією правових наук України та Конституційним Судом України.   14 вересня 2022 року Указом Президента України № 649/2022 призначений головою Національної служби посередництва і примирення.  

Посилання

Список використаних джерел

Коссак С. М. Особливості судочинства в справах, які виникають з трудових правовідносин : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. – Львів, 2008. – 186 с. ; Марочкін І. Є. Проблеми доступності судової влади: соціально-правовий аналіз / І. Є. Марочкін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/56267D170B5E60C0C325726D003EA0A7; Пушкар Е. Г. Право на обращение в суд за судебной защитой : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Пушкар Е. Г. – Львов, 1983. – 332 с; Сокол М. В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сокол М. В. – Київ, 2010. 223 с; Сонін О. Є. Судовий захист учасників колективних трудових відносин. Ученые записки Таврическ. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2009. Т. 22 (61), № 1.С. 165-172 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/law/2009_1/165-172.pdf; Терещенко В. О. Соціально-економічні права людини у сфері праці як один із основних напрямів судового захисту загальних прав людини та громадянина/ В. О. Терещенко // Форум права. – 2011. – № 1. - С. 1018–1023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tvoltg.pdf; Труген Й. Вирішення правових спорів у Швеції : Resolution of Labour Disputes Ukraine / Й. Труген. – Київ, 2013. – 19 с.; Харчук Р. С. Класифікація та значення форм захисту трудових прав працівників // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1073–1077 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11xrctpp.pdf; Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Г. І. Чанишева. – Одеса, 2001.– 419 с.

Сакара Н. Ю. Зміст та правова природа юридичного спору / Н. Ю. Сакара // Наук. вісн. Ужгородськ. нац. ун-ту. Серія "Право". – 2017. – Вип. 46. – Т. 1. – С. 63–68.

Професійне примирення у колективних трудових спорах: практ. посіб. / Кевін Фоулі, Мев Кронін; Група технічної підтримки з питань гідної праці і Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. – Будапешт: МОП, 2015. – С. 13–14.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР, зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.04.2023).

Collective bargaining in the public service: A way forward – General Survey concerning labour relations and collective bargaining in the public service, ILO, Geneva, 2013.

Про валюту та валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: LIGA: ZAKON (ligazakon.net), (дата звернення: 03.04.2023).

Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua (дата звернення: 03.04.2023).

Про медіацію: Закон України від 16 листопада 2021 року № 1875-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua (дата звернення: 03.04.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17 вересня 2019 року у справі № 904/4107/18. Провадження № 12-68гс19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85412925 (дата звернення: 03.04.2023); Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 2019 року у справі № 174/580/16-ц) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://verdictum.ligazakon.net/document/82997492 (дата звернення: 03.04.2023).

Посібник з європейського права з питань доступу до правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Handbook on European law relating to access to justice (Ukrainian) (coe.int) (дата звернення: 03.04.2023).

Навчально-методичний посібник для тренерів навчального курсу для суддів "Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя" / упоряд. Т. І. Фулей. – Київ, ВАІТЕ, 2017. – 192 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.osce.org/files/f/documents/1/8/357581.pdf. (дата звернення: 03.04.2023).

Рішення Європейського Суду з Прав Людини. Друга секція. "Ромашов проти України". (Заява № 67534/01) від 27 липня 2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_227#Text. (дата звернення: 04.04.2023).

Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Ukrainian/163-Ukrainian.pdf. (дата звернення: 04.04.2023).

Конвенція МОП № 154 "Про сприяння колективним переговорам" від 19 червня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text. (дата звернення: 04.04.2023).

Рекомендація МОП № 163 "Щодо сприяння колективним переговорам" від 3 червня 1981 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_274#Text (дата звернення: 04.04.2023).

Рекомендація МОП щодо трудових відносин 2006 р. (R № 198) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_748379.pdf(дата звернення: 04.04.2023).

Рекомендація № R (81)7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://court.gov.ua/userfiles/08.pdf (дата звернення: 04.04.2023).

Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в цивільних справах. Ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 808 засіданні заступників міністрів 18 вересня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf (дата звернення: 04.04.2023).

Венедіктов С. В. Трудове право Сполучених Штатів Америки : монографія / С. В. Венедіктов. – Київ: Ніка-Центр, 2018. – С. 157 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.academia.edu/37684740/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1_%D0%92_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F

Industrial Relations & Conflict Management. Mediation in Collective Labor Conflicts / Martin C. Euwema, Francisco J. Medina, Ana Belén García, Erica Romero Pender / Editors.. Р. 328 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23053/1007105.pdf; jsessionid=68A48413414B024045D1139E766243F5?sequence=1 (дата звернення: 04.04.2023).

References

Kossak S. M. (2008). Osoblyvosti sudochynstva v spravakh, yaki vynykayutʹ z trudovykh pravovidnosyn (kandydat·sʹka dysertatsiya). Lʹvivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Ivana Franka, Lʹviv. (in Ukrainian); Kevin Fouli, Mev Kronin (2015) Profesiyne prymyrennya u kolektyvnykh trudovykh sporakh: praktychnyy posibnyk [Occupational conciliation in collective employment disputes: a practical guide]. Budapesht: MOP, Hrupa tekhnichnoyi pidtrymky z pytanʹ hidnoyi pratsi i Byuro MOP dlya krayin Tsentralʹnoyi ta Skhidnoyi Yevropy. (inUkrainian); Pushkar Ye. G. (1983) Pravo na obrashcheniye v sud za sudebnoy zashchitoy (doktorskaya dissertatsiya). L'vovskiy ordena Lenina gosudarstvennyy universitet imeni Ivana Franko, L'vov. (in Ukrainian); Sokol M. V. (2010) Poryadok vyrishennya kolektyvnykh trudovykh sporiv i konfliktiv v Ukrayini. (kandydat·sʹka dysertatsiya). In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, Kyyiv. (inUkrainian); Sonin O. Y. (2009) Sudovyy zakhyst uchasnykiv kolektyvnykh trudovykh vidnosyn [Judicial protection of participants in collective labor relations]. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalʹnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho Seryya: Yurydycheskye nauky [Scholarly notes of the Tavrichesky National University named after V. I. Vernadskyi. Series: Legal sciences.] T. 22 (61), № 1. S. 165–172. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/law/2009_1/165-172.pdf. (in Ukrainian); Kolektyvni vidnosyny u sferi pratsi: teoretychni ta praktychni problemy pravovoho rehulyuvannya (Doktorsʹka dysertatsiya). Nats. un-t "Odes. yuryd. akad.", Odesa. (in Ukrainian).

Sakara N. Y. (2017) Zmist ta pravova pryroda yurydychnoho sporu. [Content and legal nature of the legal dispute]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya "Pravo" [Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. "Law" series.] Vyp. 46. Tom 1. S. 63-68. (in Ukrainian).

Profesiyne prymyrennya u kolektyvnykh trudovykh sporakh: praktychnyy posibnyk [Occupational conciliation in collective employment disputes: a practical guide]. Budapesht: MOP, Hrupa tekhnichnoyi pidtrymky z pytanʹ hidnoyi pratsi i Byuro MOP dlya krayin Tsentralʹnoyi ta Skhidnoyi Yevropy. (in Ukrainian);

Pro poryadok vyrishennya kolektyvnykh trudovykh sporiv (konfliktiv), Zakon Ukrayiny № 137/98-VR (1998), https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80#Text (inUkrainian).

Collective bargaining in the public service: A way forward – General Survey concerning labour relations and collective bargaining in the public service, ILO, Geneva, 2013.

Pro valyutu ta valyutni operatsiyi, Zakon Ukrayiny № 2473-VIII (2018). Pro valyutu i valyutni operatsiyi | LIGA:ZAKON (ligazakon.net) (in Ukrainian).

Pro ipoteku, Zakon Ukrayiny № 898-IV (2003) (rada.gov.ua) (in Ukrainian).

Pro mediatsiyu, Zakon Ukrayiny № 1875-IX (2021) (rada.gov.ua) (in Ukrainian).

Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 17 veresnya 2019 roku u spravi № 904/4107/18. Provadzhennya № 12-68hs19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/85412925 (data zvernennya: 03.04.2023).; Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 26 chervnya 2019 roku u spravi № 174/580/16-ts). URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/82997492 (data zvernennya: 03.04.2023) (in Ukrainian).

Posibnyk z yevropeysʹkoho prava z pytanʹ dostupu do pravosuddya. (2016) [Handbook on European law relating to access to justice] (coe.int) (in Ukrainian).

Navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya treneriv navchalʹnoho kursu dlya suddiv "Zastosuvannya Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod ta praktyky yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny pry zdiysnenni pravosuddya" [Educational and methodological manual for trainers of the training course for judges "Application of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Practice of the European Court of Human Rights in the Administration of Justice"] (2017). Kyyiv, VAITE. (in Ukrainian)

Rishennya Yevropeysʹkoho Sudu z Prav Lyudyny. Druha sektsiya. "Romashov proty Ukrayiny". (Zayava № 67534/01) vid 27 lypnya 2004 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_227#Text. (in Ukrainian).

Yevropeysʹka sotsialʹna khartiya (perehlyanuta) (1996). http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/Ukrainian/163-Ukrainian.pdf. (in Ukrainian).

Pro spryyannya kolektyvnym perehovoram, Konventsiya ILO № 154 (1981) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_006#Text. (in Ukrainian).

Shchodo spryyannya kolektyvnym perehovoram, Rekomendatsiya ILO № 163 (1981). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_274#Text (in Ukrainian).

Shchodo trudovykh vidnosyn, Rekomendatsiya ILO № 198 (2006). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_748379.pdf (in Ukrainian).

Shchodo zakhodiv, yaki polehshuyutʹ dostup do pravosuddya, Rekomendatsiya № R (81)7 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavamchlenam chrome-extension: //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://court.gov.ua/userfiles/08.pdf. (in Ukrainian).

Shchodo mediatsiyi v tsyvilʹnykh spravakh, Rekomendatsiya Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam ukhvalena Komitetom Ministriv Rady Yevropy Rec 10 (2002) chrome-extension://efaidnbmnnnibp-cajpcglclefindmkaj/https://supreme.court.gov.ua/userfiles/Rec_2002_10_2002_09_18_1.pdf. (inUkrainian).

Venediktov S. V. (2018) Trudove pravo Spoluchenykh Shtativ Ameryky [Labor Law of the United States of America : Monograph]: monohrafiya. Kyyiv : Nika-Tsentr. (in Ukrainian)

Industrial Relations & Conflict Management. Mediation in Collective Labor Conflicts / Martin C. Euwema, Francisco J. Medina, Ana Belén García, Erica Romero Pender / Editors.. Р. 328 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23053/1007105.pdf; jsessionid=68A48413414B024045D1139E766243F5?sequence=1 (in English)

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 54-58. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-10

Схожі статті

1-10 з 59

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>