МІСЦЕ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Анжеліка Бабич Черкаський окружний адміністративний суд

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-2

Ключові слова:

захист, повноваження, публічно-правові спори, державний орган, заходи

Анотація

Досліджено питання загальної структури управління національною безпекою України. Проаналізовано різні підходи вчених до питання системи забезпечення національної безпеки та нормативного закріплення базових понять у сфері безпеки. Зосереджено увагу на її структурних елементах і відповідності Ради національної безпеки й оборони України ознакам суб'єкта вказаної системи. Також із посиланням на чинне законодавство України обґрунтовано місце Ради в системі органів державного управління системою національної безпеки України. Окрему увагу приділено конституційному призначенню та її функціям, повноваженню приймати рішення про застосування персональних обмежувальних заходів (санкцій) і підстав для цього. З'ясовано, що повноваження Ради в частині обрання видів санкцій не є обмеженими, оскільки закон не встановлює для цього вичерпного переліку їхніх видів. Звернено увагу на те, що введене в дію рішення Ради про застосування санкцій породжує виникнення особливих правовідносин у сфері державного управління системою національної безпеки за участю суб'єктів владних повноважень і суб'єктів приватного права, у межах яких часто виникають публічно-правові спори. Також досліджено на прикладі зарубіжних держав, а саме Сполучених Штатів Америки, Республіки Франції, Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Польща правовий статус державних органів та їхнє місце в системі державного управління, подібних до Ради національної безпеки й оборони України. Доведено необхідність удосконалення правового статусу Ради національної безпеки та оборони України в частині виконання нею завдань, що виникають у процесі необхідності застосування санкцій до відповідних суб'єктів права. Запропоновано шляхи удосконалення діяльності, які сприятимуть покращенню її функціонування та зменшенню кількості публічно-правових спорів, зокрема щодо оскарження застосованих санкцій.

Посилання

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. – 544 с.

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" : Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Рябовол Л. Т. Національна безпека України: структурно-функціональний аналіз / Л. Т. Рябовол // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". – 2020. – № 1 (1). – С. 25–31.

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналіт. доп. / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода та ін. – К. : НІСД, 2015. – 58 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/653252/mod_resource/content/1/Аналітична доповідь 2015.pdf.

Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : монографія / В. О. Антонов ; наук. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ: ТАЛКОМ, 2017. – 576 с.

Ткач Г. Поняття владного повноваження / Г. Ткач // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 101–105.

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98вр#Text.

Про санкції: Закон України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text.

Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/97806603.

Постанова Верховного Суду від 29 вересня 2022 року в справі № П/857/7/22, провадження А/990/11/22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106621200.

Постанова Верховного Суду від 15 вересня 2022 року в справі № П/857/8/22, адміністративне провадження № А/990/12/22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106339460.

Постанова Верховного Суду від 03 лютого 2022 року в справі №2 80/4557/21, адміністративне провадження № К/9901/39743/21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/103035897.

Постанова Верховного Суду від 05 листопада 2021 року в справі № 640/22711/19, адміністративне провадження № К/9901/29363/21, К/9901/29367/21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/100856568.

Постанова Верховного Суду від 05 листопада 2021 року в справі № 640/22711/19, адміністративне провадження № К/9901/29367/21, К/9901/29363/21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/100856882.

Постанова Верховного Суду від 04 березня 2021 року в справі № 640/20899/18, адміністративне провадження № К/9901/1453/20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95364208.

The National Security Council: An Organizational Assessment / Richard A. Best Jr., Specialistin National Defense / CRS Report for Congress. December 28, 2011 [Electronic resource]. – Access mode : https://sgp.fas.org/crs/natsec/RL30840.pdf.

Конституція Сполучених штатів Америки: Закон Сполучених штатів Америки від 17 вересня 1787 року [Electronic resource]. – Access mode : https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Russian.pdf.

Мосейко А. Г. Досвід Сполучених Штатів Америки щодо публічного адміністрування у сфері національної безпеки [Електронний ресурс] / А. Г. Мосейко, В. О. Негодченко // Право і суспільство. – 2019. – № 4. – С. 323–329. – Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/4_2019/50.pdf.

Конституція Французької Республіки (прийнята на референдумі 4 жовтня 1958 р.) : станом на 30 серпня 2015 р. : пер. з фр. / уклад. П. В. Романюк [Електронний ресурс]. – Х. : Право, 2015. – 68 с. Режим доступу: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/127/1-13.pdf.

Code de la défense [Electronic resource]. – Access mode: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000021544340/.

GeschäftsordnungdesBundessicherheitsrates [Electronic resource]. – Access mode : https://dserver.bundestag.de/btd/18/057/1805773.pdf.

Кобко Є. В. Досвід публічно-правового забезпечення національної безпеки країн Європи і США та шляхи його запозичення для України [Електронний ресурс] / Є. В. Кобко, А. В. Даугулє // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2018. – Вип. 4, т. 2. – С. 186–190. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9hLZSueZeWIJ:nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/38.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

Конституція Польської Республіки (передмова В. Шаповала) / В. М. Шаповал [Електронний ресурс]. – К.: Москаленко О. М., 2018. – 84 с. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-95945920?from_action=save.

Біденко А. Законодавчі аспекти управління національною безпекою за рубежем / А. Біденко // Політичний менеджмент. - 2006. – № 3. – С. 132–140.

Ilnytskyi Oleh. Citizens of Ukraine as subjects of special economic and otherrestric- tivemeasures (sanctions) imposed by the Ukrainian state // Entrepreneurship, Economy and Law. – 2021. – Vol. 11. – pp. 54–62 [Electronic resource]. – Access mode : https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.11.07.

Пономарьов С. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності сектору безпеки і оборони України / С. П. Пономарьов: дис. … д-ра юрид. наук. – Х., 2018. – 490 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/dissertations/25/1.pdf.

Referenses

Sytnyk G. P. (2012) Derzhavne upravlinn'a u sferi nacional'noi bezpeky (konceptual'ni ta organizaino-pravovi zasadu). NADU. Кyiv. (in Ukrainian).

Pro nacionalnu bezpeku Ukrainy: zakon Ukrainy 21 chervn'a 2018 roku № 2469-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Konstytucia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28 chervn'a 1996 roku. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text.

Pro rishenn'a Rady national'noi bezpeky I oborony vid 14 veresn'a 2020 roku "Pro Strategiyu nationalnoi bezpeky Ukrainy": Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14 veresn'a 2020 roku №392/2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Ryabovol L. T. (2020). National'na bezpeka Ukrainy: strukturnofynkcional'nyy analiz. Visnyk yniversitety imeni Al'Freda Nobel'a [Law], (№ 1 (1)), 25-31 (in Ukrainian).

Reznikova O. O., Tc'ukalo V. U., Paluvoda V. O., Dr'omov S. V., S'omin S. V. (2015). Konceptual'ni zacady rozvytku systemy zabezpechenn'a nationalnoi bezpeky Ukrainy NISD. К., 58 p. URL: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/653252/mod_resource/content/1/Аналітична доповідь 2015.pdf. (in Ukrainian)

Antonov V. O. (2017) Konstytuciyno-pravovi zasady nationalnoi bezpeky. Kyiv: TALKOM (in Ukrainian).

Tkach G. (2009) Pon'att'a vladnogo povnovazhenn'a [Visnyk L'vivskogo universytetu [Lawseria] (& 49) (in Ukrainian).

Pro Radu nationalnoi bezpeky I oborony Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 5 berezn'a 1998 roku № 183/98-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр#Text.

Pro sanktcii: Zakon Ukrainy vid 14 serpn'a 2014 roku № 1644-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text.

Edynyi derzavnyi reyestr sudovuch rishen'. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/97806603.

Postanova Verhovnoho Sudu vid 29 veresn'a 2022 roku v spravi № П/857/7/22, provadgenn'a А/990/11/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106621200.

Postanova Verhovnoho Sudu vid 15 veresn'a 2022 roku v spravi № П/857/8/22, administratuvne provadgenn'a № А/990/12/22. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/106339460.

Postanova Verhovnoho Sudu vid 03 l'utogo 2022 roku v spravi № 280/4557/21, administratuvne provadgenn'a № К/9901/39743/21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/103035897.

Postanova Verhovnoho Sudu vid 05 lystopada 202 roku v spravi № 640/22711/19, administratuvne provadgenn'a № К/9901/29363/21, К/9901/29367/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100856568.

Postanova Verhovnoho Sudu vid 05 lystopada 2021 roku v spravi № 640/22711/19, administratuvne provadgenn'a № К/9901/29367/21, К/9901/29363/21. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/100856882.

Postanova Verhovnoho Sudu vid 04 berezn'a 2021 roku vspravi № 640/20899/18, administratuvne provadgenn'a №К/9901/1453/20. URL : https://reyestr.court.gov.ua/Review/95364208.

The National Security Council: An Organizational Assessment. / Richard A. Best Jr., Specialist in National Defense / CRS Report for Congress. December 28, 2011. URL : https://sgp.fas.org/crs/natsec/RL30840.pdf. (in English)

Konstytucia Spoluchenyh chtativ Ameryky: Zakon Spoluchenyh shtativ Ameryky vid 17 veresn'a 1787 roku. URL : https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Russian.pdf. (in Russian)

Moyseyko A. H. (2019) Dosvid Spouluchenyh Shtativ Ameryky schodo publichnogo administruvann'a v sferi national'noi bezpeky. Pravo I suspil'stvo. № 4. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/4_2019/50.pdf. (in Ukrainian)

Konstytucia Francuzkoi Pespubliky (pryin'atana referendum 4 zhovtn'a 1958 r.) : stanomna 30 serpn'a 2015 r.: per. zfr. / ykladach P. V. Roman'u/k – H. : Pravo, 2015, 68. Rezhymdostupu: https://pravo-izdat.com.ua/image/data/Files/127/1-13.pdf. (in Ukrainian)

Code de la défense. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000021544340/.(in French)

Geschäftsordnung des Bundessicherheitsrates. URL : https://dserver.bundestag.de/btd/18/057/1805773.pdf. (in German)

Kobko E. V. (2018) Dosvid publichno-pravovogo zabezpechenn'a national'noi bezpeky krain Evropy I SHA ta shl'ashy yogo zapozychenn'a dl'a Ukrainy. Naukovyi visnyk publichnogo ta pruvatnogo prava. URL : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9hLZSueZeWIJ:nvppp.in.ua/vip/2018/4/tom_2/38.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. (in Ukrainian)

Volodymyr Shapoval. (2018) Konstytucia Pol'skoi Respubliky (z peredmovoyu). URL : https://www.slideshare.net/CentrePravo/ss-95945920?from_action=save. (in Ukrainian)

Bidenko A. (2006) Zakonodavchi aspekty upravlinn'a nacional'noy bezpeko'y za rubzhem. Politychnyi menedzhment (№3). (in Ukrainian)

Ilnytskyi, Oleh (2021). Citizens of Ukraine as subjects of special economic and other restric- tive measures (sanctions) imposed by the Ukrainian state. Entrepreneurship, Economy and Law, 11, 54–62, doi https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.11.07. (in English)

Ponomar'ov S. P. (2018) Adnministratyvno-pravove zabezpechenn'a di'al'nosti sector bezpeky I oborony Ukrainy [dysertacia doct. juryd. nauk] URL : http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/dissertations/25/1.pdf. (in Ukrainian)

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

МІСЦЕ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 10-16. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-2

Схожі статті

1-10 з 26

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>