КОМПЛЕКСНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

Автор(и)

  • Володимир Дзядевич Студент КНУ ім. Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-6

Ключові слова:

доступність правосуддя, електронне судочинство, E-Justice, онлайн-платформи здійснення судочинства, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, штучний інтелект, онлайн-суд, діджиталізація судового процесу

Анотація

Вивчено комплексність забезпечення доступу до правосуддя при використанні онлайн-платформ. Визначено основні елементи онлайн-платформ, сформульовано сучасні уявлення про складові доступності правосуддя. Оцінено трансформацію усталених підходів до визначення доступності правосуддя при здійсненні електронного судочинства. Визначено перспективи розвитку електронного судочинства та його вплив на суспільні відносини та наукову доктрину. Розкрито національні передумови необхідності запровадження онлайн-платформ в окремих країнах. Окреслено окремі проблеми, які можуть виникати у зв'язку із розвитком електронного судочинства.

Застосовано низку загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, таких як: аналіз, синтез, діалектичний, формально-логічний методи.

Здійснено огляд тематичних досліджень і досвіду зарубіжних держав, проведено аналіз градацій поколінь (форм) електронного судочинства. Проаналізовано нормативну базу законодавства Європейського Союзу. Визначено й описано найкращі закордонні практики впровадження онлайн-платформ. Розглянуто вимоги до функціонального наповнення онлайн-платформ.

Під час здійснення дослідження автором було застосовано низку загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, таких як: аналіз, синтез, діалектичний, формально-логічний методи.

Було здійснено огляд тематичних досліджень та досвіду зарубіжних держав, проведено аналіз градацій поколінь (форм) електронного судочинства. Проведено аналіз нормативної бази законодавства Європейського Союзу. Визначено та описано найкращі зарубіжні практики впровадження онлайн-платформ. Проаналізовано вимоги до функціонального наповнення онлайн-платформ.

Результати дослідження показують, що доступність правосуддя під час використання онлайн-платформ є нагальною проблемою, при цьому зростає потреба в адаптації усталеної доктрини та подальшого розвитку систем електронного судочинства.

У результаті проведеного дослідження було визначено основні складові онлайн-платформ, що дозволять забезпечити доступність правосуддя, окреслені основні недоліки існуючої системи електронного судочинства та того яким чином вона співвідноситься та чи реально забезпечує доступність правосуддя, визначені найкращі іноземні приклади запровадження означених систем. Висновки проведеного дослідження також свідчать про необхідність подальшого розвитку та обговорення окресленої проблематики.

Посилання

Список використаних джерел

ДП "Центр судових сервісів". (б. д.). Удосконалимо Електронний суд разом. Google Docs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa5JLGTmsBiNRAMyvB2MGo5_JJOfV64R0NKiZIdTeOBs0Ckg/viewanalytics

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя. (2021). Керівництво щодо проведення судових проваджень у режимі відеоконференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/guidelines-cepej-2021-on-the-conduct-of-court-proceedings-in-videoconf/1680a76b6d

Інструментарій для підтримки впровадження Керівних принципів щодо просування змін у сфері кіберправосуддя. Документ Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/cepej-toolkit-cyberjustice-en-cepej-2019-7/168094ef3e

Керівні принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо механізмів онлайн вирішення спорів у цивільному та адміністративному судочинстві. Принципи Ради Європи (2021) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rm.coe.int/online-dispute-resolution-in-civil-and-administrativecourt-proceeding/1680a41583

Концепція програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проєкту побудови єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи на 2022–2024 роки (ЄСІТС). Наказ № 178 (2022) (Україна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0178750-22#Text

Овсяннікова О. О. Доступність правосуддя як чинник, що впливає на формування громадської думки щодо судової влади / О. Овсяннікова // Право і суспільство. – 2018. Вип. 4. – С. 48–54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/11.pdf

Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації : монографія / О. Овчаренко. – Х.: Право, 2008. – 304 с.

Свояк Д. Чому в Україні "Електронний суд" ніяк не стане реальністю / Д. Свояк, А. Потапенко // Закон і Бізнес. – 2022. – 4 квіт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zib.com.ua/ua/151108.html

Судова статистика (річні звіти про здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами) за 2022 рік (Звіт Державної судової адміністрації України). 2023. – 3 берез. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/805/

У Китаї штучний інтелект повністю інтегрували у правову систему. (2022, 17 лип.). Останній Бастіон [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bastion.tv/u-kitayi-shtuchnij-intelekt-povnistyu-integruvali-upravovu-sistemu_n48275

Хотинська-Нор О. Доступність правосуддя у контексті судової реформи / О. Хотинська-Нор // Актуальні проблеми судово-правової реформи: Матер. круглого столу (Одеса, 18 жовт. 2019). – Одеса: Фенікс, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1GB4gFq_C03_Q55v79qJCWSSXAKDN8AGw/view

Шевчук П. І. Доступ до правосуддя: Сучасний стан і шляхи вдосконалення / П. І. Шевчук // Адвокат.– 2000. – Вип. 1.– С. 3–5.

Шило О. Г. Доступність правосуддя: деякі кримінально-процесуальні питання. Питання боротьби зі злочинністю:зб. наук. пр. – Харків, 2005.– Вип. 10. – С. 179–186.

Статистика щодо підсистеми відеоконференцзв'язку ЄСІТС за період з 2020 до 2023 р.2023, 28 квітня (I-й квартал). Telegram. https://t.me/t_ecourt/78

Simple rules to guide expert classifications / J. Jung, C. Concannon, R. Shroff and other // Journal of the Royal Statistical Society: Series a (Statistic sin Society). – 2020. – Vol. 183(3). – pp. 771–800 [Electronic resource]. – Access mode: https://doi.org/10.1111/rssa.12576

Kurzweil R.The Law of accelerating returns: special report "Lifeboat foundation" / R. Kurzweil. – 2021 [Electronic resource]. – Access mode: lifeboat.com. http://lifeboat.com/ex/law.of.accelerating.returns

Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online disputere solution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR), Regulation (2013 [Electronic resource]. – Access mode: https://rm.coe.int/cepej-toolkit-cyberjustice-en-cepej-2019-7/168094ef3e

Schmidt A. E-Justice: No ground for optimism. Proceedings of the 7th Eastern European E| GovDays: e Government & eBusiness Ecosystem&eJustice April / A. Schmidt. –2009. – Vol. 22. – pp. 23–24, 9 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.academia.edu/63382534/E_Justice_no_Ground_for_Optimism

References

DP " Tsentr sudovykh servisiv ". (b. d.). Udoskonalymo Elektronnyi sud razom. Google Docs. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa5JLGTmsBiNRAMyvB2MGo5_JJOfV64R0NKiZIdTeOBs0Ckg/viewanalytics

@https://t.me/t_ecourt/78. (2023, 28 kvitnia). Statystyka shchodo pidsystemy videokonferentszviazku YeSITS za period z 2020 po 2023 rik (pershyi kvartal) [Dolucheno zobrazhennia] [Dopys]. Telegram. https://t.me/t_ecourt/78

Instrumentarii dlia pidtrymky vprovadzhennia Kerivnyk pryntsypiv shchodo prosuvannia zmin u sferi kiberpravosuddia, Dokument Yevropeiskoi komisii z pytan efektyvnosti pravosuddia (2019). https://rm.coe.int/cepej-toolkit-cyberjustice-en-cepej-2019-7/168094ef3e

Jung, J., Concannon, C., Shroff, R., Goel, S., & Goldstein, D. G. (2020). Simple rules to guide expert classifications. Journal of the Royal Statistical Society: Series a (Statistics in Society), 183(3), 771–800. https://doi.org/10.1111/rssa.12576

Kerivni pryntsypy Komitetu Ministriv Rady Yevropy shchodo mekhanizmiv onlain vyrishennia sporiv u tsyvilnomu ta administratyvnmou sudochynstvi, Pryntsypy Rady Yevropy (2021). https://rm.coe.int/online-dispute-resolution-in-civil-and-administrative-court-proceeding/1680a41583

Khotynska-Nor, O. (2019). Dostupnist pravosuddia u konteksti sudovoi reformy. U Aktualni problemy sudovo-pravovoi reformy. Feniks. https://drive.google.com/file/d/1GB4gFq_C03_Q55v79qJCWSSXAKDN8AGw/view

Kontseptsiia prohramy informatyzatsii mistsevykh ta apeliatsiinykh sudiv i proektu pobudovy yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy na 2022-2024 roky (YeSITS), Nakaz № 178 (2022) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0178750-22#Text

Kurzweil, R. (2021). Law of accelerating returns // lifeboat foundation special report. lifeboat.com. http://lifeboat.com/ex/law.of.accelerating.returns

Ovcharenko, O. M. (2008). Dostupnist pravosuddia ta harantii yoho realizatsii : Monohrafiia. Pravo.

Ovsiannikova, O. O. (2018). Dostupnist pravosuddia yak chynnyk, shcho vplyvaie na formuvannia hromadskoi dumky shchodo sudovoi vlady. Pravoisuspilstvo, (4), 48–54. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/4_2018/part_1/11.pdf

Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR), Regulation (2013). https://rm.coe.int/cepej-toolkit-cyberjustice-en-cepej-2019-7/168094ef3e

Schmidt, A. (2009). E-Justice: No ground for optimism. Proceedings of the 7th Eastern European E| Gov Days: eGovernment & eBusiness Ecosystem &eJustice April (22)-23–24, 9. https://www.academia.edu/63382534/E_Justice_no_Ground_for_Optimism

Shevchuk, P. I. (2000). Dostup do pravosuddia: Suchasnyi stan ishliakhyvdoskonalennia. Advokat, (1), 3–5.

Shylo, O. H. (2005). Dostupnistpravosuddia: Deiakikryminalno-protsesualnipytannia. Pytanniaborotby zi zlochynnistiu, (Vyp. 10), 179–186.

Sudova statystyka (richni zvity pro zdiisnennia pravosuddia mistsevymy ta apeliatsiinymy sudamy) za 2022 rik (Zvit Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy). (2023). https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/805/

Svoiak, D., & Potapenko, A. (2022). Chomu v Ukraini "Elektronnyi sud" niiak ne stane realnistiu poiasnyly suddi. Hazeta "ZakoniBiznes". https://zib.com.ua/ua/151108.html

U Kytai shtuchnyi intelekt povnistiu intehruvaly u pravovu systemu. (2022, 17 lypnia). Ostannii Bastion. https://bastion.tv/u-kitayi-shtuchnij-intelekt-povnistyu-integruvali-u-pravovu-sistemu_n48275

Yevropeiska komisiia z pytan efektyvnosti pravosuddia. (2021). Kerivnytstvo shchodo provedennia sudovykh provadzhen u rezhymi videokonferentsii. https://rm.coe.int/guidelines-cepej-2021-on-the-conduct-of-court-proceedings-in-videoconf/1680a76b6d

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

КОМПЛЕКСНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 32-37. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-6

Схожі статті

1-10 з 29

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>