ПРО ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Автор(и)

  • Наталія Кабанець КНУ імені Тараса Шевченка, ІП, кафедра теорії та історії права та держави

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-8

Ключові слова:

філософія права, предмет дисципліни, філософський і правовий підходи, епістемологія, проблемні питання сучасної реальності права

Анотація

Розглядається поняття предметного поля сучасної філософії права. На прикладі аналізу структури курсу дисципліни в сучасних підручниках із філософії права розкривається її проблемний і міждисциплінарний характер. Звертається увага на підходи до формування її предмета (філософський і правовий). Підіймається питання про введення найактуальніших питань нашого сьогодення у проблемне коло предмета філософії права. Зокрема, питання епістемології філософії права, пояснення та розуміння базових категорій і понять права, доктринальних джерел, теорії договору, юридичної відповідальності тощо. Робиться наголос на посиленні ролі філософії права в обґрунтуванні та забезпеченні ціннісних аспектів права.

Посилання

Список використаних джерел

Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство / Георг В. Ф. Гегель / пер. з нім. – К.: Юніверс, 2000. –336 с.

Філософія права: підручник / за ред. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2009. – 208 с.

Самардак М. М. Філософія науки: напрями, теми, концепції: навч. посіб. / М. М. Самардак.– К.: ПАРАПАН, 2011. – 204 с.

Баумейстер А. О. Філософія права: навч. посіб. / А. О. Баумейстер. – К.: Київський університет, 2010. – 311 с.

Марченко О. В. Філософія права: навч. посіб. / О. В. Марченко. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2015.

Радбрух Г. Філософія права / Г. Радбрух / пер. з нім. – К.: Тандем, 2006. – 316 с.

Циппеліус Р. Філософія права: підручник / Р. Циппеліус / пер. з нім. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.

Максимов С. Філософія права Роберта Алексі як інституалізація практичного розуму / С. Максимов // Наук. журн. "Філософія права і загальна теорія права" (укр. мова). – 2015. – № 1–2. – С. 436–445.

Філософія права / за ред. Джоела Фейнберга, Джулса Коулмена ; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Основи, 2007. – 1256 с.

"Ми ніколи не маємо зупинятися в захисті свободи й демократії" – виступ Президента України В. Зеленського на засіданні Європейської ради 7.10.22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/news/mi-nikoli-ne-mayemo-zupinyatisya-vzahisti-svobodi-j-demokra-78353

References

Hegel, G. W. F. (2000) Osnovy philosophii prava, abo Prirodne pravo i derdavoznavstvo [Basic lines of the philosophy of law, or natural law and political science]. Kyiv:Univers (in Ukrainian).

Danilyan, O. H. (2009) Philosophia prava [Philosophy of law]. Kharkiv: Pravo (in Ukrainian).

Samardak, M. M. (2011) Philosophia nauky: napriamy, themy, kontseptsii. Navtchalnij possibnik [Philosophy of science: directions, topics, concepts. Educationguide]. Kyiv: PARAPAN (in Ukrainian).

Baumeister, A. O. (2010) Philosophia prava: Navtchalnij possibnik [Philosophy of law: Education guide]. Kyiv: University of Kyiv(in Ukrainian).

Marchenko, O. V. (2015) Philosophia prava: Navtchalnij possibnik [Philosophy of law: Education guide]. Dnipropetrovsk: State University of Dnipropetrovsk of Internal affairs (in Ukrainian).

Radbruch, H. (2006) Philosophia prava [Philosophy of law: pereclad-s-nimetskoji [Philosophy of law: trans. With German]. Kyiv: Tandem (in Ukrainian).

Сippelius, R. (2000) Philosophia prava: pidrutchnik: pereclad-s-nimetskoji [Philosophy of law: textbook: trans. With German]. Kyiv: Tandem (in Ukrainian).

Maksimov, S. (2015) Philosophia prava Roberta Alexi yak institualisatsia practichnogo rosoumou [Robert Alexi's philosophy of law as an institutionalization of practical reason], Philosophia prava і sagalna the teoria prava [Philosophy of law and general theory of law], 1/2, 436-445 (in Ukrainian).

Philosophia prava (2007) / Redactia Joel Feinberg, Jules Coleman; pereclad-s-angl. P. Taraschuk [Philosophy of law / Editedby Joel Feinberg, Jules Coleman; trans. From English P. Taraschuk]. Kyiv: Osnovy (in Ukrainian).

Zelenskij, V. (2022) "Mi-nikoli-ne-mayemo-zupinyatisya-v-zahisti-svobodi-j-demokratiji", zassidannia Jevropejskoi Rady, 7.10.22 ["We must never stop in the defense of freedom and democracy ", speech of the President of Ukraine at the meeting of the European Councilon October 7, 2022. https://www.president.gov.ua/news/mi-nikoli-ne-mayemo-zupinyatisya-v-zahisti-svobodi-j-demokra-78353 (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРО ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 44-47. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-8

Схожі статті

1-10 з 77

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>