МЕЖІ ПРЕЗУМПЦІЇ ПРАВОМІРНОСТІ ПРАВОЧИНУ ТА ЇЇ ПОШИРЕННЯ НА НІКЧЕМНІ ПРАВОЧИНИ

Автор(и)

  • Вадим Цюра КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-16%20

Ключові слова:

правочин, недійсність правочинів, практика Верховного Суду, нікчемний правочин, презумпція правомірності, права та обов'язки сторін

Анотація

Стаття заснована на положеннях чинного цивільного законодавства, підходах, сформованих у судовій практиці, насамперед, Верховного Суду, та здобутках вітчизняної правової доктрини. Дослідження базується на взаємопов'язаному використанні загальнонаукових і спеціально-юридичних методів, зокрема методів синтезу й аналізу, формально-юридичного та логіко-юридичного, герменевтичного методу тощо.

Обґрунтовано, що презумпція правомірності правочину застосовується до всіх правочинів, незалежно від правової підстави визнання їх недійсними в майбутньому. Тобто презумпція правомірності та необхідність її спростування, виходячи з її природи як правового поняття, застосовується в обох випадках: коли недійсність правочину прямо встановлена законом (нікчемний правочин) або коли він визнається судом недійсним (оспорюваний правочин). На це вказує як логіка побудови ст. 204 ЦК України, що не розмежовує наведені підстави недійсності правочину стосовно дії презумпції правомірності, наводячи їх поруч одна з одною, так і висновки Верховного Суду, що закріплюють обов'язок суду дослідити фактичні обставини, з якими закон пов'язує нікчемність правочину, установити їх наявність або відсутність, та, відповідно, підтвердити чи спростовувати заявлену стороною або зацікавленою особою обставину нікчемності правочину. Таке розуміння змісту правової категорії презумпції правомірності правочину сприяє забезпеченню передбачуваності відповідних суспільних відносин, стабільності ділового обороту та загалом системи вітчизняного зобов'язального прав

Посилання

Список використаних джерел

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. База даних "Законодавство України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 14.02.2023).

Заборовський В. В. Порядок визнання правочинів недійсними / В. В. Заборовський // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези VII Міжнар. наук. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 27 квіт. 2012 р. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 179–182.

Нижний А. В. Визнання правочинів недійсними: основи теорії та судова практика : посіб. для суддів / А. В. Нижний, М. П. Ходаківський, Г. В. Юровська / за ред. А. В. Нижного. – Київ: Алерта, 2020. – 234 с.

Корнієнко Ю. І. Презумпція правомірності правочину в іпотечних правовідносинах (на матеріалах судової практики) / Ю. І. Корнієнко // Приватне право і підприємництво. – 2016. – Вип. 15. – С. 120–124.

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9. База даних "Законодавство України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text (дата звернення: 14.02.2023).

Аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз'яснень, викладених у Постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 р. № 9 "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними": лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.01.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protocol.ua/ua/vssu_analiz_sudovoi_praktiki_pri_zastosuvanni_sudami_roz_yasnen_vikladenih_u_post_plenumu_vsu/ (дата звернення: 14.02.2023).

Постанова Об'єднаної Палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 16.10.2020 р. у справі № 910/12787/17. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92705206 (дата звернення: 14.02.23).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04.06.2019 р. у справі № 916/3156/17. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (дата звернення: 14.02.23).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18.10.2019 р. у справі № 911/103/19. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85211596 (дата звернення: 14.02.23).

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. База даних "Законодавство України" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 14.02.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 10.11.2020 р. у справі № 910/9305/19. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92918900 (дата звернення: 14.02.23).

References

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil code of Ukraine] No 435-IV (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15#Text (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Zaborovskyi, V. V. (2012) Poriadok vyznannia pravochyniv nediisnymy [The procedure for recognizing transactions as invalid]. Vid hromadianskoho suspilstva – do pravovoi derzhavy: tezy VII Mizhnar. nauk. Internet-konf. stud. ta molodykh vchen., 27 kvitnia 2012 r. [From civil society to the rule of law: theses of the VII International. of science Internet-conf. of students and young scientists, April 27, 2012], 179–182. (in Ukrainian).

Nyzhnyi, A. V., Khodakivskyi, M. P., Yurovska, H. V. (2020) Vyznannia pravochyniv nediisnymy: osnovy teorii ta sudova praktyka [Recognizing transactions as invalid: theoretical foundations and judicial practice]. Kyiv: Alerta (in Ukrainian).

Korniienko, Yu. I. (2016) Prezumptsiia pravomirnosti pravochynu v ipotechnykh pravovidnosynakh (na materialakh sudovoi praktyky) [Presumption of legality of the transaction in mortgage legal relations (based on case law materials)], 15, 120–124. (in Ukrainian).

Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy (2009) [On Judicial practice of considering Civil Cases for Invalidation of Transactions]. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Analiz okremykh pytan sudovoi praktyky, shcho vynykaiut pry zastosuvanni sudamy rekomendatsiinykh roziasnen, vykladenykh u postanovi Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 06 lystopada 2009 roku № 9 "Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy" (2017) [Analysis of certain issues of court practice that arise when the courts apply the recommendatory explanations set out in the Resolution No. 9 of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of 6 November 2009 "On Judicial practice of considering Civil Cases for Invalidation of Transactions"]. Lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav [Letter of the High Specialised Court on Civil and Criminal Cases]. URL: https://protocol.ua/ua/vssu_analiz_sudovoi_praktiki_pri_zastosuvanni_sudami_roz_yasnen_vikladenih_u_post_plenumu_vsu/ (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Postanova Obiednanoi Palaty Verkhovnoho Sudu u skladi suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu (2020) [Ruling of the Supreme Court made by the Joint Chamber of the Commercial Court of Cassation]. In case No 910/12787/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92705206 (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu (2019) [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court]. In case No 916/3156/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82424016 (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoho Sud u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu (2019) [Ruling of the Supreme Court consisting of the panel of judges of the Commercial Court of Cassation]. In case No 911/103/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85211596 (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedure Code of Ukraine] No 1798-XII (1991). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Postanova Verkhovnoho Sud u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho hospodarskoho sudu (2020) [Ruling of the Supreme Court consisting of the panel of judges of the Commercial Court of Cassation]. In case No 910/9305/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92918900 (date of request: 14.02.2023) (in Ukrainian).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

МЕЖІ ПРЕЗУМПЦІЇ ПРАВОМІРНОСТІ ПРАВОЧИНУ ТА ЇЇ ПОШИРЕННЯ НА НІКЧЕМНІ ПРАВОЧИНИ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 96-99. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-16

Схожі статті

1-10 з 69

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>