ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

Автор(и)

  • Олег Плахотнік Кафедра нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-12

Ключові слова:

огляд речей, Служба судової охорони, правоохоронна функція, процесуальні функції Служби судової охорони, процесуальний статус співробітників Служби судової охорони, охорона, підтримання громадського порядку в судах, затримання за підозрою, огляд затриманих, обмеження фактичного володіння річчю

Анотація

Визначено завдання, повноваження, права та обов'язки Служби судової охорони. Проаналізовано норми Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Вищу раду правосуддя", Рішення Вищої ради правосуддя "Про затвердження Положення про Службу судової охорони", Рішення Вищої ради правосуддя "Про затвердження Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони", Закону України "Про Національну поліцію" та Кримінального процесуального кодексу України, які врегульовують повноваження співробітників Служби судової охорони із затримання підозрюваних осіб у вчиненні кримінальних проступків і злочинів, повноваження огляду затриманих та огляду їх і речей, які є при них, повноваження з обмеження фактичного володіння річчю тощо. Сформульовано правоохоронну функцію Служби судової охорони та її процесуальний статус за Кримінальним процесуальним кодексом України. Розглянуто функції Служби судової охорони за запропонованою у дисертації О. І. Шкурко "Адміністративно-правове забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах" класифікацією. Запропоновано доповнити класифікацію функцій Служби судової охорони за їх процесуальними повноваженнями та загально класифікувати функції Служби судової охорони як процесуальні. Досліджено питання затримання підозрюваних осіб співробітниками Служби судової охорони за Кримінальним процесуальним кодексом України, вивчено питання огляду затриманих та огляду речей затриманих співробітниками Служби судової охорони за Кримінальним процесуальним кодексом України. Розглянуто питання обмеження фактичного володіння річчю співробітниками Служби судової охорони за Кримінальним процесуальним кодексом України. Було використано спеціально-наукові та загальнонаукові методи: метод наукового пізнання, порівняльно-правовий метод, метод системного аналізу, діалектичний метод, систематизації, класифікації тощо

Посилання

Список використаних джерел

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – С. 7, ст. 545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/sp:max50:nav7:font2#Text (дата звернення: 14.10.2022).

Про затвердження Положення про Службу судової охорони: Рішення, Положення від 04.04.2019 № 1051/0/15-19 // Вища рада правосуддя. – 2019. – № 1051/0/15-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051910-19/sp:max50:nav7:font2/print (дата звернення: 14.10.2022).

Кіпчарський О. М. Теоретико-правові проблеми державного контролю за діяльністю служби судової охорони / О. М. Кіпчарський // Правові горизонти. – 2020. – № 23. – С. 78–82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p78 (дата звернення: 14.10.2022).

Бойко В. Поняття суддівської публічної адміністрації / В. Бойко // Entrepreneurship, Economy and Law. – 2020. – № 2. – С. 182–187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.31 (дата звернення: 14.10.2022).

Прудиус Є. П. Концептуальні аспекти стратегічного управління підрозділами Служби судової охорони / Є. П. Прудиус // Вісн. Хмельницьк. нац. ун-ту. Серія: "Економічні науки". – 2021. – № 6. – Т. 1. – С. 94–100 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6 (дата звернення: 14.10.2022).

Судова охорона як одна із гарантій діяльності судів в Україні / М. В. Хмиз, Р. М. Скриньковський, С. В. Глущенко та ін. // Публічне адміністрування та національна безпека. – 2021. – № 5 (21). – С. 57–64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4071 (дата звернення: 14.10.2022).

Шурко О. І. Адміністративно-правове забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. І. Шурко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Суми, 2020. – 217 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77937 (дата звернення: 14.10.2022).

Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–2023 роки: Указ Президента України від 11.06.2021 № 231/2021 // Офіційний вісник Президента України. – 2021. – № 17. – С. 29. – Ст. 836 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021/sp:max50:nav7:font2#Text (дата звернення: 14.10.2022).

Про затвердження Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони: Рішення, Положення від 04.04.2019 № 1052/0/15-19 // Вища рада правосуддя. – 2019. – № 1052/0/15-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1052910-19/sp:max50:nav7:font2#Text (дата звернення: 14.10.2022).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – С. 1970. – Ст. 379 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/sp:max50:nav7:font2#Text (дата звернення: 14.10.2022).

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–13. – Ст. 88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 14.10.2022).

Руденко М. Поняття та система правоохоронних органів (органів правопорядку) у контексті нового закону "Про національну безпеку України": питання правової визначеності / М. Руденко, О. Шайтуро // Вісн. Луганськ. держ. ун-ту внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2019. – № 1(85). – С. 165–172 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.33766/2524-0323.85.165-172 (дата звернення: 14.10.2022).

References

Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy [About the judiciary and the status of judges: Law of Ukraine] № 1402-VIII (2016) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/sp:max50:nav7:font2#Text (inUkrainian).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Sluzhbu sudovoi okhorony [On the approval of the Regulations on the Court Security Service: Law of Ukraine] № 1051/0/15-19 (2019) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051910-19/sp:max50:nav7:font2/print (inUkrainian).

Kipcharskyi O. M. (2020) Teoretyko-pravovi problemy derzhavnoho kontroliu za diialnistiu sluzhby sudovoi okhorony [Theoretical and legal problems of state control over the activities of the court security service] http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2020.i23.p78 (inUkrainian).

Boiko V. (2020) Poniattia suddivskoi publichnoi administratsii [Concept of judicial public administration] https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.31 (inUkrainian).

Prudyus Ye. (2021) Kontseptualni aspekty stratehichnoho upravlinnia pidrozdilamy Sluzhby sudovoi okhorony [Conceptual aspects of strategic management of units of the Court Security Service] https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6 (inUkrainian).

Khmyz M.V., Skrynkovskyi R.M., Hlushchenko S.V., TsiukhS.I., Serdiuk V.V., Kovaliv M.V., Harasym P.S., Mykytiuk M.A. (2021) Sudova okhorona yak odna iz harantii diialnosti sudiv v Ukraini [Judicial protection as one of the guarantees of court activity in Ukraine] http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/4071 (inUkrainian).

Shurko O.I. (2020) Administratyvno-pravove zabezpechennia okhorony ta pidtrymannia hromadskoho poriadku v sudakh [Administrative and legal protection and maintenance of public order in courts] https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77937 (inUkrainian).

Pro Stratehiiu rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021-2023 roky [About the Strategy for the Development of the Justice System and Constitutional Judiciary for 2021-2023: Law of Ukraine] № 231/2021 (2021) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2021/sp:max50:nav7:font2#Text (inUkrainian).

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro prokhodzhennia sluzhby spivrobitnykamy Sluzhby sudovoi okhorony [On the approval of the Regulation on the completion of service by employees of the Court Security Service: Law of Ukraine] № 1052/0/15-19 (2019) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1052910-19/sp:max50:nav7:font2#Text (inUkrainian).

Pro Natsionalnu politsiiu [About the National Police: Law of Ukraine] № 580-VIII (2015) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19/sp:max50:nav7:font2#Text (inUkrainian).

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine: Law of Ukraine] № 4651-VI (2013) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (inUkrainian).

Rudenko M., Shaituro O. (2019) Poniattia ta systema pravookhoronnykh orhaniv (orhaniv pravoporiadku) u konteksti novoho zakonu «Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy» [Concept and system of law enforcement agencies (law enforcement agencies) in the context of the new law "On National Security of Ukraine"] https://doi.org/10.33766/2524-0323.85.165-172 (inUkrainian).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 65-73. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-12

Схожі статті

1-10 з 65

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.