МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РАМКАХ ООН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-4%20

Ключові слова:

міжнародна інформаційна безпека, міжнародне право, міжнародні організації, ООН, міжнародно-правові акти, резолюція, правові механізми, конвенції

Анотація

Стаття присвячена аналізу та вивченню правових механізмів ООН у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Проаналізовано особливості функціонування інституційно-правового механізму інформаційного захисту в рамках координації ООН у контексті багатовекторної системи міжнародної безпеки та правового регулювання міжнародного співробітництва. Обґрунтовано доцільність розробки інтегрованої, скоординованої інформаційної політики міжнародних організацій та інституцій з метою уніфікації підходів до забезпечення інформаційної безпеки. Проведено узагальнення основних проблем, що виникають у міжнародному правовому регулюванні боротьби у сфері забезпечення інформаційної безпеки й основних загроз міжнародному миру в інформаційному просторі та запропоновано шляхи їхньої вирішення. Узагальнено принципи міжнародної інформаційної безпеки, виокремлено основні тенденції розвитку кіберзагроз у сучасному інформаційному просторі та заходи, необхідні для їх нейтралізації. Аналізуються особливості функціонування інституційно-правового механізму кіберзахисту в контексті законодавчої регламентації міжнародного співробітництва між міжнародними організаціями та інституціями. Зокрема, проведено аналіз основних механізмів правового забезпечення кіберзахисту інформаційного простору з метою їхньої інтеграції в єдину міжнародну систему правового інформаційного поля.

Стаття присвячена аналізу та вивченню правових механізмів ООН у сфері забезпечення інформаційної безпеки. Мета наукової роботи це  комплексне дослідження загальних закономірностей функціонування та розвитку міжнародно-правових механізмів забезпечення інформаційної безпеки в рамках ООН та розробка науково-обґрунтованих пропозицій і рекомендацій стосовно ефективної дії даних механізмів в міжнародному та національних правопорядках (правових системах). Методологічну основу наукового дослідження становлять загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. Зокрема в процесі наукового дослідження використано системний підхід, метод узагальнення та системний аналіз. В ході дослідження проаналізовано особливості функціонування інституційно-правового механізму інформаційного захисту в рамках координації ООН в контексті багатовекторної системи міжнародної безпеки та правового регулювання міжнародного співробітництва. У статті обґрунтовується доцільність розробки інтегрованої, скоординованої інформаційної політики міжнародних організацій та інституцій з метою уніфікації підходів до забезпечення інформаційної безпеки. Також в роботі проведено узагальнення основних проблем, що виникають у міжнародному правовому регулюванні боротьби у сфері забезпечення інформаційної безпеки, та основних загроз міжнародному миру і безпеці в інформаційному просторі та пропонуються шляхи їх вирішення. В  цьому контексті в роботі узагальнено принципи міжнародної інформаційної безпеки, виокремлені основні тенденції розвитку кіберзагроз у сучасному інформаційному просторі та заходи, необхідні для їх нейтралізації. В статті аналізуються особливості функціонування інституційно-правового механізму кіберзахисту в контексті законодавчої регламентації міжнародного співробітництва між міжнародними організаціями та інституціями. Зокрема проведено аналіз  основних механізмів правового забезпечення кіберзахисту інформаційного простору з метою їх інтеграції в єдину міжнародну систему правового інформаційного поля. В результаті дослідження сформовано рекомендації. У сфері забезпечення інформаційної безпеки на національному та міжнародному рівні, необхідно продовжити і розширити діяльність зі створення умов для формування системи міжнародної інформаційної безпеки на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Зокрема на рівні ООН необхідно підготувати й ухвалити міжнародно-правові акти, що регламентують застосування принципів і норм міжнародного  права у сфері використання інформаційних та комунікаційних технологій.  Оскільки єдиного глобального акту, який регламентує порядок протидії інформаційним загрозам, немає, то в цьому контексті, дуже важливою є задача, розроблення Конвенції ООН про забезпечення міжнародної інформаційної безпеки. В документі необхідно було би закріпити: основні загрози міжнародному миру і безпеці в інформаційному просторі; основні засади забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; детально прописати принципи міжнародного співробітництва в боротьбі із злочинами в інформаційній сфері; визначити ефективні та дієві механізми правової відповідальності в інформаційному просторі аж до створення спеціального міжнародного органу щодо розслідування злочинів в інформаційній сфері.

Посилання

Список використаних джерел

Кавин С. Нормативно-правові механізми забезпечення кібербезпеки в нових державах – членах ЄС / С. Кавин, І. Брацук // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2021. – № 2 (117). – С. 30–38.

Копійка М. В. Модернізація політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки / М. В. Копійка // Політичне життя. – 2020. – № 1. – С. 102–109.

Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика: підручник / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, М. А. Ожеван та ін. – Київ: Центр вільної преси, 2016. – 418 с.

Ожеван М. А. Глобальна війна гранд-наративів у сучасну добу. Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах : монографія / М. А. Ожеван. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с.

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security" : report of the Secretary-General (А/55/140) 10 July 2000 [Electronic resource]. – Access mode: https://digitallibrary.un.org/search?ln=ru&p=%20A%2F55%2F140&f=&c=Resource%20Type&c=UN%20Bodies&sf=&so=d&rg=50&fti=0 (дата звернення: 15.12.2022)

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security: report of the Secretary-General (A/56/164/Add.1) 3 October 2001 [Electronic resource]. – Access mode: https://digitallibrary.un.org/record/449994? (дата звернення: 15.12.2022)

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security: report of the Secretary-General (A/72/315) 11 August 2017 [Electronic resource]. – Access mode: https://digitallibrary.un.org/record/1305217? (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/53/576)] 53/70 4 January 1999. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/760/03/PDF/N9976003.pdf?OpenElement (дата звернення:15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/54/559)] 54/50 23 December 1999. Role of science and technology in the context of international security and disarmament [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/777/19/PDF/N9977719.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/55/554)] 55/28 20 December 2000. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/561/07/PDF/N0056107.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/56/533)] 56/19 7 January 2002. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/476/28/PDF/N0147628.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly on 8 December 2005 [on the report of the First Committee (A/60/459)] 60/51. Role of science and technology in the context of international security and disarmament [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/490/66/PDF/N0549066.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly on 8 December 2005 [on the report of the First Committee (A/60/452)] 60/45. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/490/30/PDF/N0549030.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2018 [on the report of the First Committee (A/73/505)] 73/266. Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/465/01/PDF/N1846501.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly on 12 December 2019 [on the report of the First Committee (A/74/363)] 74/28. Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/410/00/PDF/N1941000.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly on 27 December 2019 [on the report of the Third Committee (A/74/401)] 74/247. Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/440/28/PDF/N1944028.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

Resolution adopted by the General Assembly on 26 May 2021 [without reference to a Main Committee (A/75/L.87/Rev.1 and A/75/L.87/Rev.1/Add.1)] 75/282. Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes [Electronic resource]. – Access mode: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/133/51/PDF/N2113351.pdf?OpenElement (дата звернення: 15.12.2022)

WSIS Declaration of Principles "Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium" (WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, 12 December 2003 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html (дата звернення: 10.12.2022)

WSIS Plan of Action (WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, 12 December 2003 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa.html (дата звернення: 10.12.2022)

WSIS Tunis Commitment (WSIS-05/TUNIS/DOC/7-E, 18 November 2005 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7.html (дата звернення: 10.12.2022)

WSIS Tunis Agenda for the Information Society (WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)-E, 18 November 2005 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html (дата звернення: 10.12.2022)

Abid A. Adonis International Law on Cyber Security in the Age of Digital Sovereignty E-International Relations Mar 14 2020

Information security: A review of information security issues and techniques / F. Alkhudhayr, S. Alfarraj, B. Aljameeli, S. Elkhdiri In 2019 2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS). – P. 1–6.

Brent L. NATO's role in cyberspace / L. Brent // The Three Swords Magazine. – 2019. – Vol. 34. – Р. 56–59.

Cebrovski A. Network – Centric Warfare: Its Origin and Future / A. Cebrovski, J. Garstka // Proceedings. – 1998, January. – Vol. 124/1/1, 139.

Duncan B. Hollis. Waxman Promoting International Cybersecurity Cooperation: Lessons from the Proliferation Security Initiative (PSI) Temple University Beasley School of Law / B. Hollis Duncan, C. Matthew // Legal studies research paper. – 2018. – No. 26. – 03 January.

Kavyn Sviatoslav. Regulatory and Legal Enforcement of Cyber Security in Countries of the European Union: The Experience of Germany and France / Sviatoslav Kavyn, Ivan Bratsuk // Teise. – 2021. – Vol. 121. – Р. 135–147.

Kubo Mačák Is the International Law of Cyber Security in Crisis? 2016 8th International Conference on Cyber Conflict Cyber Power / N. Pissanidis, H. Rõigas, M. Veenendaal (Eds.). – 2016. NATO CCD COE Publications, Tallinn

Libicki M. С. Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare / M. С. Libicki. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 336 p.

Nye J. S. Cyber Power / Joseph S. Nye. – Cambridge: Pub. by Belfer Center for Science and International Affairs, 2010. – 26 p.

Matthew C. Waxman Cyber Strategy & Policy: International Law Dimensions Written Testimony Before the Senate Armed Services Committee March 2, 2017.

Mukundan N. R. Perceived information security of internal users in Indian IT services industry / N. R. Mukundan, Sai L. Prakash // Information Technology and Management. – 2014. – № 15(1). – pp. 1–8.

Potejko P. Information security in: Wojtaszczyk, K., Materska-Sosnowska, A. (ed.), State security. ASPRA-JR publishing house, Warsaw, 2009. – 194 р.

References

Kavyn S., Ya., Bratsuk I. Zn. (2021) Normatyvno-pravovi mekhanizmy zabezpechennia kiberbezpeky v novykh derzhavakh – chlenakh YeS [Regulatory And Legal Implemantation Of Cyber Security As A Component Of Information Security In The Countries Of Central And Eastern Europe] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Legal Studies], 2(117), 30–38 (in Ukrainian)

Kopiika M. V. (2020) Modernizatsiia polityky mizhnarodnykh orhanizatsii u sferi informatsiinoi bezpeky [Modernization of the policy of the international organizations in information security] Politychne zhyttia [Political Life], 1, 102–109 (in Ukrainian)

Makarenko I. A., Ryzhkov M. M., Ozhevan M., Kuchmii O. P., Frolova O. M. (2016) Mizhnarodna informatsiina bezpeka: teoriia i praktyka [International information security: theory and practice] Pidruchnyk. – Kyiv: Free press center, 418 p. (in Ukrainian)

Ozhevan M. (2019) Hlobalna viina Hrand-naratyviv u suchasnu dobu // Stratehichni komunikatsii v mizhnarodnykh vidnosynakh. Monohrafiia [The global war of grand narratives in the modern times // Strategic communications in international relations] Monohrafiia – Kyiv: Vadeks, 442 p. (pp. 60–96) (in Ukrainian)

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security" : report of the Secretary-General (А/55/140) 10 July 2000 URL: https://digitallibrary.un.org/search?ln=ru&p=%20A%2F55%2F140&f=&c=Resource%20Type&c=UN%20Bodies&sf=&so=d&rg=50&fti=0 (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security: report of the Secretary-General A/56/164/Add.1 3 October 2001 URL: https://digitallibrary.un.org/record/449994?ln (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security: report of the Secretary-General A/72/315 11 August 2017 URL: https://digitallibrary.un.org/record/1305217?ln (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/53/576)] 53/70 4 January 1999. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/760/03/PDF/N9976003.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/54/559)] 54/50 23 December 1999. Role of science and technology in the context of international security and disarmament URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/777/19/PDF/N9977719.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/55/554)] 55/28 20 December 2000. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/561/07/PDF/N0056107.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the First Committee (A/56/533)] 56/19 7 January 2002. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/476/28/PDF/N0147628.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly on 8 December 2005 [on the report of the First Committee (A/60/459)] 60/51. Role of science and technology in the context of international security and disarmament URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/490/66/PDF/N0549066.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly on 8 December 2005 [on the report of the First Committee (A/60/452)] 60/45. Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/490/30/PDF/N0549030.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 2018 [on the report of the First Committee (A/73/505)] 73/266. Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security URL:https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/465/01/PDF/N1846501.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly on 12 December 2019 [on the report of the First Committee (A/74/363)] 74/28. Advancing responsible State behaviour in cyberspace in the context of international security URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/410/00/PDF/N1941000.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly on 27 December 2019 [on the report of the Third Committee (A/74/401)] 74/247. Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/440/28/PDF/N1944028.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

Resolution adopted by the General Assembly on 26 May 2021 [without reference to a Main Committee (A/75/L.87/ Rev. 1 and A/75/L.87/Rev.1/Add.1)] 75/282. Countering the use of information and communications technologies for criminal purposes URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/133/51/PDF/N2113351.pdf?OpenElement (data zvernennia: 15.12.2022) (in English)

WSIS Declaration of Principles "Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium" (WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, 12 December 2003 URL: https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html (data zvernennia: 10.12.2022) (in English)

WSIS Plan of Action (WSIS-03/GENEVA/DOC/5-E, 12 December 2003 URL: https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa.html (data zvernennia: 10.12.2022) (in English)

WSIS Tunis Commitment (WSIS-05/TUNIS/DOC/7-E, 18 November 2005 URL: https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7.html (data zvernennia: 10.12.2022) (in English)

WSIS Tunis Agenda for the Information Society (WSIS05/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)-E, 18 November 2005 URL: https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html (дата звернення: 10.12.2022) (in English)

Abid A. Adonis International Law on Cyber Security in the Age of Digital Sovereignty E-International Relations Mar 14 2020

Alkhudhayr F., Alfarraj S., Aljameeli B., Elkhdiri S. Information security: A review of information security issues and techniques. In 2019 2nd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS). P. 1–6.

Brent L. NATO's role in cyberspace. The Three Swords Magazine 34/2019. Р. 56-59.

Cebrovski A., Garstka J. Network – Centric Warfare: Its Origin and Future / A. Cebrovski, J. Garstka // Proceedings. January 1998. Vol. 124/1/1, 139.

Duncan B. Hollis, Matthew C. Waxman Promoting International Cybersecurity Cooperation: Lessons from the Proliferation Security Initiative (PSI) Temple University Beasley School of Law Legal studies research paper NO. 2018-03 January 26, 2018.

Sviatoslav Kavyn, Ivan Bratsuk, Regulatory and Legal Enforcement of Cyber Security in Countries of the European Union: The Experience of Germany and France // Teise. – 2021. –Vol. 121. – Р. 135–147

Kubo Mačák Is the International Law of Cyber Security in Crisis? 2016 8th International Conference on Cyber Conflict Cyber Power N.Pissanidis, H.Rõigas, M.Veenendaal (Eds.) 2016. NATO CCD COE Publications, Tallinn

Libicki M.С. Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare / M. С. Libicki. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 336 p.

Nye J.S. Cyber Power / Joseph S. Nye. – Cambridge: Pub. by Belfer Center for Science and International Affairs, 2010. – 26 p.

Matthew C. Waxman Cyber Strategy & Policy: International Law Dimensions Written Testimony Before the Senate Armed Services Committee March 2, 2017

Mukundan N. R., Prakash Sai L. Perceived information security of internal users in Indian IT services industry. Information Technology and Management. 2014. № 15 (1). P. 1–8.

Potejko P. Information security in: Wojtaszczyk, K., MaterskaSosnowska, A. (ed.), State security, ASPRA-JR publishing house, 2009.Warsaw, 194 р.

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В РАМКАХ ООН. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 21-26. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-4

Схожі статті

1-10 з 58

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>