ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-1

Ключові слова:

праця, трудова міграція, міжнародні правові акти, правовий захист

Анотація

Стаття присвячена аналізу міжнародно-правових актів, що регулюють трудову міграцію в ЄС, а також проблемам їх міжнародно-правового захисту.

Доведено, що міграційна політика ЄС – це не тільки консолідований механізм, який впливає на міграційні процеси в умовах інтеграції, але й ураховує різний спектр інтересів і суверенність повноважень держав-членів, їхні територіальні, економічні й політичні особливості. У зв'язку з цим підкреслено важливість дотримання певних меж правового регулювання. Проведено аналіз основних директив та інших міжнародно-правових актів у сфері трудової міграції на рівні ЄС.

Акцентовано увагу, що органи та інститути ЄС мають обмежену компетенцію у сфері правового регулювання легальної міграції. Формування міграційної політики й механізмів правового регулювання означеної сфери залишається прерогативою держав-членів. Зауважено, що оскільки у більшості випадків, актами, які приймаються на наднаціональному рівні, є директиви, тому імплементація положень даних актів, способи їхньої інтерпретації та тлумачення повністю залежать від компетентних національних органів. Також зазначено, що заходи, які приймаються Європейським Союзом у сфері інтеграції, не передбачають гармонізацію національних правових систем. Проте дії ЄС спрямовані на поступове зближення правового статусу громадян третіх держав, які легально перебувають на території ЄС, довгострокових резидентів до правового статусу країн Європейського Союзу.

Зроблено висновок, що в сучасному світі на глобальному ринку праці все більш відчутною є тенденція зміни міграційної політики держав у контексті розуміння необхідності правового захисту працівників-мігрантів, неприпустимість виключення працівників-мігрантів із систем правового захисту. У зв'язку з цим особливу роль відведено державній міграційній політиці, яка має враховувати всі чинники зовнішньої трудової міграції, що впливають на систему соціально-трудових відносин у державі.

Посилання

Список використаних джерел

Castles S. Guestworkers in Europe: A Resurrection? // The International Migration Review. – 2006. – 40(4). – pp. 741–766 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.jstor.org/stable/27645633

Common wealth Immigration control and legislation. The Common wealth Immigration Act 1962. [Electronic resource]. – Access mode: https://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/commonwealth-immigration-control-legislation.htm

1945 – 1950 s: the ONI plays a major role in the reconstruction of France [Electronic resource]. – Access mode: https://www.ofii.fr/en/

Council Resolution of 20 June 1994 on the limitation of admission of third-country nationals to the territory of the Member States for Employment. Resolution of the Council of the EU Official Journal of the Europea [Electronic resource]. – Access mode: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:31996Y0919(02) (дата доступу 24.05.20).

Про надання телекомунікаційних ресурсів для пом'якшення наслідків лих і здійснення операцій із надання допомоги: Конвенція ООН (Тампере) від 18 червня 1998 року [Electronic resource]. – Access mode: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tampere.shtml

Костенко А. М. Аналіз сучасного стану трудових міграційних потоків та напрями їх державного регулювання / Н. Д. Світайло, А. М. Костенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. –№ 3–4. – С. 40.

Glossary on Migration, 2d edition / eds. R. Perruchoud and J. Redpath-Cross. IOM: Geneva, 2011. – P. 32.

Про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей: Конвенція ООН від 18.12.1990 р. [Electronic resource]. – Access mode: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_203

Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of paid employment and self-employed economic activities, COM (2001) 386 final. Brussels, 11.07.2001

Green Paper on an EU approach to managing economic migration Response to the questions and proposals included in the Green Paper [Electronic resource]. – Access mode: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-is-new/publicconsultation/2005/pdf/0016/contributions/anhsh_en.pdf

The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting the citizens [Electronic resource]. – Access mode: https://eapmigrationpanel.org/ru/materials/stockholmprogramme" https://eapmigrationpanel.org/ru/materials/stokgolmskaya-programma

Europe 2020. "A strategy for smart, sustainable and inclusive growth" [Electronic resource]. – Access mode: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%2525255202020%2525252O%20%20%20007%20-%20Europe %202020%20-%20EN%20version.pdf

Директива 2011/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 13.12.2011 р. про єдину процедуру подання заявки на отримання єдиного дозволу для громадян третіх країн на проживання та роботу на території держави-члена та про загальний набір прав для працівників третіх країн, які легально проживають у державі-члені // База даних "Законодавство Європейського Союзу" / Еur-lex [Electronic resource]. – Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex%3 A32011L0098

Directive 2014/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers [Electronic resource]. – Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%2525253A32014L0036

Accommodating seasonal workers during COVID-19 [Electronic resource]. – Access mode: https://www.business.qld.govau/industries/farms-fishing-forestry/agriculture/coronavirus-support/requirementsworkers/employing-seasonal/accommodating

Official web-site of European Commission. Action plan on the integration and inclusion, 2017 [Electronic resource]. – Access mode: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-countrynationals_en

Migration and Home Affairs. Employers together for integration [Electronic resource]. – Access mode: https://ec.europa.eu/home-affairs/indexen

Directive of European Council 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification // Official Journal L. – 2003. – 03/10. – 251. – P. 0012–0018 [Electronicresource]. – Accessmode: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0086

Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment [Electronic resource]. – Access mode: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/

Directive (EU) 2021/1883 of the European Parliament and of the Council ‘on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment [Electronic resource]. – Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32021 L1883

References

Kasls S. Hastarbaytery v Yevropi: Voskresinnya? Ohlyad mizhnarodnoyi mihratsiyi, [Castles S., Guestworkers in Europe: A Resurrection? The International Migration Review] 40(4), 741-766. (2006) // URL: http://www.jstor.org/stable/27645633 (in England)

Immihratsiynyy kontrolʹ i zakonodavstvo Spivdruzhnosti Zakon Spivdruzhnosti pro immihratsiyu, The law of Great Britain [Commonwealth Immigration control and legislation The Commonwealth Immigration Act] 1962 // URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/themes/commonwealth-immigration-control-legislation. htm (in England)

1945 – 1950-ti roky: ONI vidihraye vazhlyvu rolʹ u vidbudovi Frantsiyi [1945 – 1950 s: the ONI plays a major role in the reconstruction of France] // URL: https://www.ofii.fr/en/ (in France)

Rezolyutsiya Rady vid 20 chervnya 1994 roku pro obmezhennya dopusku hromadyan tretikh krayin na terytoriyu derzhav-chleniv dlya pratsevlashtuvannya, Resolution of the Council of the EU [Council Resolution on the limitation of admission of third-country nationals to the territory of the Member States for Employment] 1994 // URL: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:31996Y0919(02) (in Belgium).

Pro nadannya telekomunikatsiynykh resursiv dlya pom'yakshennya naslidkiv lykh i zdiysnennya operatsiy iz nadannya posluh, Konventsiya OON. [On the provision of telecommunication resources for mitigating the consequences of disasters and carrying out aid operations] 1998 – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tampere.shtml (in Ukrainian)

Kostenko A. M. 2009. Analiz suchasnoho stanu trudovykh mihratsiynykh potokiv ta napryamiv yikh derzhavnoho rehulyuvannya [Analysis of the current state of labor migration flows and directions of their state regulation], Ekonomichnyy chasopys [Economic magazine], 2009. – № 3–4. – S. 40. (in Ukrainian)

Hlosariy z mihratsiyi, 2-e vydannya. Perruchoud R., and Redpath-Cross, [Glossary on Migration, 2d edition. Perruchoud R. and Redpath-Cross J. eds. IOM], 2011, Р. 32 (in Switzerland)

Pro zakhyst prav usikh trudyashchykh-mihrantiv ta chleniv yikh simey, Konventsiya OON [On protection of the rights of all migrant workers and their family members] 1990. // URL http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_203 (in Ukrainian)

Propozytsiya shchodo Dyrektyvy Rady shchodo umov v'yizdu ta prozhyvannya hromadyan tretikh krayin z metoyu oplachuvanoyi roboty ta samozaynyatoyi ekonomichnoyi diyalʹnosti, Propozytsiya Rady Yevropy [Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of paid employment and self-employed economic activities] COM (2001) (in Belgium).

Zelena knyha pro pidkhid YES do upravlinnya ekonomichnoyu mihratsiyeyu Vidpovidi na zapytannya ta propozytsiyi, vklyucheni v Zelenu knyhu, Akt Rady Yevropy [Green Paper on an EU approach to managing economic migration Response to the questions and proposals included in the Green Paper] // URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-is-new/publicconsultation/2005/pdf/0016/contributios/anhsh_en.pdf (in Belgium).

Stok·holʹmsʹka prohrama – vidkryta ta bezpechna Yevropa, yaka sluzhytʹ i zakhyshchaye hromadyan, Akt Rady Yevropy [The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting the citizens] // URL: https://eapmigrationpanel.org/ru/materials/stockholmprogramme" https: //eapmigrationpanel.org/ru/materials/stokgolmskaya-programma (in Belgium).

Yevropa 2020. "Stratehiya rozumnoho, stiykoho ta inklyuzyvnoho zrostannya", Akt Rady YevropyEurope 2020. ["A strategy for smart, sustainable and inclusive growth"] // URL: /"https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%2525255202020%2525252O%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (in Belgium).

Pro yedynu protseduru podachi zayavky na yedynyy dozvil dlya hromadyan tretikh krayin na prozhyvannya ta robotu na terytoriyi derzhavychlena ta pro zahalʹnyy nabir prav pratsivnykiv tretikh krayin, yaki zakonno prozhyvayutʹ u derzhavi-chleni, Dyrektyva Yevropeysʹkoho Parlamentu ta Rady 2011 [Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State] // Еur-lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=celex%3A32011L0098 (in Ukrainian)

Pro umovy vʺyizdu ta perebuvannya hromadyan tretikh krayin z metoyu pratsevlashtuvannya yak sezonnykh pratsivnykiv, Dyrektyva Yevropeysʹkoho Parlamentu ta Rady 2014 [Directive 2014/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the conditions of entry and stay of third-country nationals for the purpose of employment as seasonal workers] // URL: "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%2525253A32014L0036" (in Belgium).

Rozmishchennya sezonnykh pratsivnykiv pid chas COVID-19, publikatsiya [Accommodating seasonal workers during COVID-19.] URL: https: // www.business.qld.govau/industries/farms-fishing-forestry/agriculture/coronavirus-support/requirements-works/employing-seasonal/accommodating (in Belgium).

Plan diy z intehratsiyi ta inklyuziyi, Akt Yevropeysʹkoyi Komisiyi 2017 [Action plan on the integration and inclusion] // URL: "https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/integration/action-plan-integration-third-countrynationals_en" (in Belgium).

Mihratsiya ta vnutrishni spravy. Robotodavtsi razom dlya intehratsiyi, publikatsiya [Migration and Home Affairs. Employers together for integration] // URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Рro pravo na vozz'yednannya simʺyi, Dyrektyva Yevropeysʹkoyi Rady 2003 [Directive of European Council 2003/86/EC of 22 September 2003 on the right to family reunification] Ofitsiynyy zhurnal L 251, 03/10/2003 P.0012– 0018 // URL: // https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0086(in Belgium).

Pro umovy v'yizdu ta prozhyvannya hromadyan tretikh krayin z metoyu vysokokvalifikovanoyi roboty, Dyrektyva Rady YES 2009 [On the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment] // URL: "https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/(in Belgium).

Pro umovy v'yizdu ta prozhyvannya hromadyan tretikh krayin z metoyu vysokokvalifikovanoyi roboty, Dyrektyva Yevropeysʹkoho Parlamentu ta Rady 2021 [‘On the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32021L1883 (in Belgium).

Завантаження

Опубліковано

06.08.2023

Номер

Розділ

Типи публікацій

Як цитувати

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЄС. (2023). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 125(1), 5-9. https://doi.org/10.17721/1728-2195/2023/1.125-1

Схожі статті

1-10 з 39

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>