Рекомендації для авторів

Вимоги до структури та  змісту статті

Вимоги до структури та змісту статті відповідають положенням Національного стандарту України ДСТУ 7152:2020. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках та Рекомендаціям ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

 

ЕЛЕМЕНТИ ОФОРМЛЮВАННЯ СТАТТІ

 • Індекс УДК. 
 • Цифровий ідентифікатор публікації (DOI) (встановлюється редакцією).
 • Відомості про автора (авторів). 
 • Назва статті.
 • Анотація.
 • Ключові слова.
 • Основний текст статті.
 • Інформація про внесок авторів.
 • Подяки, джерела фінансування (за наявності).
 • Список використаних джерел.
 • Дати надходження до редакції, рецензування, схвалення до друку (встановлюється редакцією).

 

ІНДЕКС УДК

Індекс УДК розміщують у лівому верхньому куті сторінки.

Інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича надає платні послуги із визначення індексу УДК (25 грн один індекс). Послугу можна одержати в  кім. 24 бібліотеки, або зателефонувати: (044) 239-33-53 (33-53), або написати листа на е-пошту bibliograflib@gmail.com, в якому зазначити своє ім’я, прізвище посаду, назву статті та анотацію до статті. 

 

ЦИФРОВИЙ ІДЕНТИФІКАТОР ПУБЛІКАЦІЇ (DOI)

Цифровий ідентифікатор DOI розміщують окремим рядком під індексом УДК. Цифровий ідентифікатор DOI присвоює засновник і видавець журналу.  

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА (АВТОРІВ)

Порядок авторів потрібно визначити до подання рукопису (див. «Авторство та співавторство»). Будь-які зміни, внесені після подання рукопису, мають схвалити всі автори. У відомостях про автора мають бути такі елементи:

 • ім’я, прізвище;  
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • унікальний ідентифікатор автора досліджень ORCID ID.
 • корпоративна е-пошта автора (авторів);
 • основне місце роботи чи навчання на час дослідження (назва установи чи організації), місто, країна.

Автори мають зазначати свою  належність до  конкретної установи так,  як подано на офіційному вебсайті їхньої установи. У комунікації з редакцією журналу просимо  використовувати свою офіційну корпоративну пошту. 

Скорочення у назвах  наукових ступенів, вчених звань  українською та англійською мовами просимо подавати наступним чином:

Наукові ступені:

д-р юрид. наук / DSc (Law)

канд. юрид. наук / PhD (Law)

д-р філософії / PhD

Вчені звання

проф.

Prof.

доц.

Assoc. Prof.

докторант

Doctoral Student

асист.

Assist.

ст. наук. співроб.

Senior Researcher

ст. дослідник

Senior Researcher

мол. наук. співроб.

Junior Researcher

наук. співроб.

Researcher

асп.

PhD Student

ад'юнкт

PhD Student

студ.

Student

бакалавр

Bachelor

магістр (який/а  навчається)

Master's Student

магістр (який/а захистив/ла диплом)

Master of Arts

ст. викл.

Senior Lecturer

викл.

Lecturer

провід. наук. співроб.

Leading Researcher

голов. наук. співроб.

Principal Researcher

   

 

НАЗВА СТАТТІ

Назва статті має бути інформативною і конкретною: 59 слів, що відповідають змісту статті, без словосполучень на зразок «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…» тощо. Для оригінальної дослідницької статті бажано до назви  додавати  дескриптор дослідження, наприклад «перехресне дослідження» «практичне дослідження», «результати опитування». 

Технічне оформлення назви має відповідати шаблону статті, а зміст — вимогам Рекомендацій ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою.

УВАГА! Автори подають два варіанти статті — з інформацією про авторів  (файл Автори. Назва статті) та  без інформації про авторів (Файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для подвійного сліпого рецензування.

 

АНОТАЦІЯ

В анотації має бути відображено зміст статті, оскільки для більшості читачів вона буде основним джерелом інформації про ваше дослідження (багато баз даних містять лише назву й анотацію). 

Анотація оригінальної дослідницької статті має бути структурованою та  інформативною й містити такі пункти:

  • Вступ (передумови, актуальність і мета дослідження). 
  • Методи.
  • Результати.
  • Висновки.

Див. приклад у шаблоні (покликання на шаблон) та Рекомендації ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою  і навчальному посібнику  Аллана Ґау “Написання ефективного реферату” (розширеної анотації).

Обсяг анотації — не менше 1 800 знаків і не більше 2 500 знаків (з проміжками).

Анотація оглядової статті може бути неструктурованою, індикативною, в ній потрібно висвітлити основні тези огляду.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Для оригінальної дослідницької статті — 48 ключових слів. Для оглядової статті — 36 ключових слів.

Інформацію про назву статті, відомості про  автора (авторів), розширену анотацію (1 800 знаків із проміжками) та ключові слова статті англійською мовою для українськомовних статей або українською мовою для англомовних статей подають наприкінці статті після списку використаних джерел.

 

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ

 

ОБСЯГ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ. Оригінальна дослідницька стаття — від 3 тис. до 8 тис. слів (до 50 тис. знаків), оглядова стаття  — від 2 тис. до 5 тис. слів.

СТРУКТУРА СТАТТІ. Оригінальна дослідницька стаття має бути підготовлена з використанням IMRAD-структури та містити такі основні елементи: 

 • Вступ (передумови, актуальність, мета та завдання дослідження). 
 • Методи.
 • Результати.
 • Дискусія і висновки. 

Детальні вимоги до кожного із зазначених структурних елементів статті подано в Рекомендаціях ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою).
Оглядова стаття має бути також підготовлена з використанням IMRAD-структури без розділу “Методи”.

 

ІЛЮСТРАЦІЇ, ТАБЛИЦІ. Кількість таблиць і рисунків (схем, графіків, діаграм) для оригінальної дослідницької статті максимум 6, для оглядової статті максимум 4. Усі рисунки (схеми, графіки, діаграми тощо) й  таблиці повинні бути пронумеровані арабськими цифрами та розміщені безпосередньо в тексті, там, де вони мають бути за змістом (а не наприкінці документа). 

Рисунки супроводжують пояснювальними підписами (під рисунком, окремим абзацом), а таблиці тематичними назвами. Підписи та назви мають відображати зміст зображень і таблиць, бути стислими й  інформативними. На кожен рисунок чи таблицю потрібно покликатися в основному тексті  статті та зазначати їхній порядковий номер, наприклад: (рис. 1), (табл. 2). 

Приклад.

Рис. 1. Гістограми нормального розподілу значень внутрішніх дисків

 

Якщо статтю буде прийнято, автори завантажують окремі файли всіх рисунків високої роздільної здатності у форматах .tif або .jpg. Назви файлів для інформаційної графіки мають бути зрозумілими та відповідати назвам у тексті (наприклад, Рисунок 1, Рисунок 2). Роздільна здатність зображень: 1 200 dpi для штрихового зображення, 600 dpi для відтінків сірого та 300 dpi для кольорового зображення.

 

ПОДЯКИ, ПРИМІТКИ. Згадайте всіх людей, які зробили вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами, та зазначте всі джерела фінансування. Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки Ради з медичних досліджень [номер гранту xxxx]». Якщо конкретного фінансування не було, напишіть таке речення: «Це дослідження не отримало жодного гранту від жодної фінансової установи в державному, комерційному або некомерційному секторах». Див. детальніше на с. 3 Рекомендацій ЄАНР (Європейської асоціації наукових редакторів) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Бібліографічні записи у списку бібліографічних посилань наводять за бібліографічним стилем цитування APA style references (7th Edition).

Джерела у списку використаних джерел не нумерують і подають за абеткою

Для кожного джерела потрібно зазначати DOI (за наявності).

Детальні вимоги і приклади оформлення бібліографічних записів можна подивитися у: Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition

У статті англійською мовою подають ОДИН список використаних джерел References, в якому бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) наводять у перекладі англійською мовою, зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinese]  тощо та додають у квадратних дужках бібліографічний опис мовою джерела. Наприклад: 

 • Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. [Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. Жнець].

У статті українською мовою наводять ДВА списки використаних джерел:

 1. Список використаних джерел мовою оригіналу (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference).
 2. References англійською мовою (бібліографічні описи подають за бібліографічним стилем цитування APA style reference). У References бібліографічний опис джерел не романським шрифтом (кириличні, арабські, китайські тощо) подають у перекладі англійською мовою і зазначають наприкінці бібліографічного опису у квадратних дужках англійською мовою мову джерела:  [in Ukrainian], [in Chinese]  тощо. Наприклад: 
 • Zhenchenko, M. (2019). Digital transformation publishing industry. Zhnets [in Ukrainian]. 

 

ФОРМАТ ПОКЛИКАННЯ НА ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ.

Внутрішньотекстові покликання подають у круглих дужках із зазначенням:

 • прізвища автора (якщо автор один) або перших слів назви праці (для видань без авторів), через кому року публікації і, за необхідності, через кому сторінок після скорочення "с." (укр. мовою) або "p." (англ. мовою. Назву праці можна скорочувати, а пропущені слова позначати знаком  "три крапки"):

(Freeberg, 2019), (Freeberg, 2019, p. 147), (Freeberg, 2019, pp. 56–57), (Наукова спадщина…, 2017, с. 45), (Правдивий, 2018, с. 184–185);

 • прізвищ усіх співавторів (якщо авторів не більше трьох), року видання:

(Dormus, Brown & Bloom, 2013);

 • прізвища лише першого співавтора, скорочення "та ін." або "et al.", року видання (якщо авторів понад три):

(Grady et al., 2019), (Назаренко та ін., 2022);

 • прізвища та ініціалів автора, року видання (якщо у статті є покликання на роботи авторів з однаковим прізвищем, опубліковані того самого року):

(Reinberg Т., 2005);

 • прізвища автора, року видання першої роботи, року видання наступної роботи (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані в різні роки прізвище автора не дублюють):

(Gibson, 2007, p. 115; 2010, pp. 73–75);

 • прізвища автора, року видання, малої латинської літери після року видання (якщо стаття містить покликання на роботи одного автора, опубліковані того самого року):

(Gibson, 2005a; 2005b; 2005c);

 • із зазначенням номера або назви (якщо нема номера) частини електронного джерела (тому, частини, розділу тощо) через кому після року публікації, якщо сторінки не пронумеровано.

(Brown, 2017, vol. 2).

Покликання на кілька джерел водночас подають через крапку з комою в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора кожного джерела або назви праці для видань без автора. Наприклад, дослідники вивчали певну проблему: (Freeberg, 2019; Grady et al., 2019).

Основна частина покликань у публікації має бути на авторитетні джерела останніх 57 років видання. Список літератури має не менше як на 30 % складатися зі статей, опублікованих у рейтингових журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Самоцитування не повинно перевищувати 15% від загальної кількості цитованих джерел.

 

Приклади оформлення бібліографічних записів за APA style references

Книжкове видання

Автор, A. A.  (рік публікації). Назва книги. Видавництво.

 • Covey, S. R. (2013). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Simon & Schuster.

Для електронних книг або книг, які мають електронні версії наприкінці бібліографічного опису зазначають URL, наприклад:

 • Brück, M. (2009). Women in early British and Irish astronomy: Stars and satellites. Springer Nature. https:/doi.org/10.1007/978-90-481-2473-2.
 • Женченко, М. (2019). Цифрові трансформації видавничої галузі. 2-ге вид., змін. Жнець. https://www.zhnets.com.ua/zhenchenko-maryna-tsyfrovi- transformatsiyi-vydavnychoyi-galuzi-kyyiv-zhnets-2019-2-ge-vyd-zmin-409-s/

 

Стаття в журналі

Автор, A. A.  (рік публікації). Назва статті. Назва журналу, номер тому (номер випуску), сторінки. URL

 • Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185

 

Презентація на конференції

Автор, A. A.  (рік, місяць, дата проведення конференції). Назва презентації [Презентація на конференції]. Назва конференції, місце проведення конференції. URL

Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

 

Матеріали конференції, опубліковані у збірнику матеріалів конференції

Автор, A. A.  (рік). Назва публікації. В Прізвища редакторів збірника (ред.), Назва конференції: Число. Назва (сторінки). Видавець. URL

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

 

Дисертація

Автор, A. A.  (рік). Назва дисертації [Рукопис докторської дисертації]. Назва університету, де захищено  дисертацію. 

 • Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Нормативно-правові акти, стандарти

 • Верховна Рада України. (2019). Про забезпечення функціонування української мови як державної (Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19
 • International Organization for Standardization. (2018). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

 

Детальні вимоги та приклади оформлення бібліографічних записів можна також подивитися у: Publication Manual of the American Psychological Association (APA), 7th Edition та у Прикладах оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел.

Для коректного  складання бібліографічних записів у списку використаних джерел можна використати спеціалізовані програми, наприклад: https://www.grafiati.com/uk/

УВАГА! Наукова бібліотека ім. М. Максимовича надає платні послуги з оформлення та редагування списків використаних джерел.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ ТА РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОГО ОПРАЦЮВАННЯ СТАТТІ (заповнюється редакцією)

Отримано редакцією журналу / Received:

Прорецензовано / Revised:

Схвалено до друку / Accepted: 

 

Вимоги до технічного оформлення статті

Технічне оформлення статті має відповідати вимогам Видавничо-поліграфічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема:

Вимоги до технічного оформлення структурних елементів статті

Текст має бути подано як файл формату WinWord (*.doc) без застосування стильової розмітки.

Комп'ютерний набір тексту потрібно здійснювати за такими параметрами:

  • індекс УДК —  Arial, 9 pt, напівжирний;
  • ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання (якщо вони є), посада кожного співавтора, ORCID —  Arial, 9 pt, напівжирний; 
  • назва статті  Arial, 10 pt, напівжирний, всі великі літери;
  • анотація (українською та англійською мовами)  Arial, 9 pt, курсив; у структурованій анотації пункти “Актуальність”... Arial, 9 pt, напівжирний курсив;
  • основний повний текст статті (з таблицями та рисунками) Arial,   10 pt, звичайний;
  • список бібліографічних посилань Arial, 8 pt, звичайний;
  • інтервал між рядкамиодинарний;
 • перед назвою статті й після неї та після назви статті й кожного її розділу має бути проміжок в один рядок;
 • відступ першого рядка кожного абзацу має дорівнювати 0,5 см;
 • параметри сторінки: формат А4;
 • поля (визначають відповідно до значень у таблиці в меню Розмітка сторінки / Поля / Налаштовувані поля програми Microsoft Word).

верхнє

2,54

нижнє

2,0

ліве 

1,8

праве

1,8

від краю до колонтитула

до верхнього колонтитула

1,7

до нижнього колонтитула

1,7

 

Додаткові вимоги до тексту статті:

 • кожну абревіатуру потрібно вводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення; лише потім можна користуватися введеною абревіатурою;
 • усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу), обов'язково супроводжуючи їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;
 • на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;
 • усі таблиці повинні мати заголовки (над таблицею, окремим абзацом тексту);
 • формули у статтях набирати лише за допомогою редактора формул (Microsoft Equation чи MathType Equation), шрифт основних символів Arial, розмір 11;
 • між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини треба ставити нерозривний інтервал.